Gjennomføring

På denne siden finner du informasjon om hvordan Dembra kan gjennomføres nettbasert. Sjekklisten skal gi en oversikt over trinnene i Dembra-løpet. Under sjekklisten finnes utdypende beskrivelser av de enkelte trinnene, informasjon til skolens Dembra-gruppe og informasjon om skolesamlinger.

Du må være logget inn for å bruke sjekklisten.

 • Forankret beslutning om deltakelse i Dembra

  Forankring hos ledelse

  Deltakelse i Dembra bør forankres i rektors ulike lederfora, det være seg ledergruppe, plangruppe eller annet. Avdelingsledelsen eller ledelsen for trinnteam er andre parter som kan tas med.

  Informasjon og forankring hos lærere

  God informasjon til lærerne om skolens Dembra-satsing er viktig for å lykkes med arbeidet. Utenom eventuelle særlige tiltak er det ikke nødvendig å bruke lang tid på dette, litt og ofte er bedre enn mye og sjelden.

  Elever

  Å gi rom for elevenes deltakelse og la dem kunne påvirke sin hverdag på skolen er et av de viktigste redskapene for forebygging i Dembra. Elevrådet bør informeres om satsingen og gjerne få spille inn på opplegget. Dembra-gruppen kan vurdere hvordan elevene kan involveres og gis mulighet til å komme med innspill til hvordan skolen skal jobbe med utfordringer knyttet til Dembra. En mulighet er å inkludere elevrepresentanter i skolens Dembra-gruppe.

  Foreldre og FAU

  Foreldre har stor innvirkning på holdninger og synspunkter hos barna. Forankring hos FAU og i foreldregruppen er derfor viktig. Skolen velger selv i hvilken grad Dembra-satsingen innebærer særskilt arbeid overfor foreldre og foresatte.

  Andre instanser

  Skoleeier, samarbeidende skoler, skolens styrende organer og lokalmiljø for øvrig kan være aktuelle instanser å trekke inn for å styrke arbeidet med Dembra.

   

 • Opprette Dembra-gruppe

  Skolen oppretter en Dembra-gruppe som får hovedansvaret for å oppdatere og involvere staben gjennom alle faser i gjennomføringen. Dembra-gruppen legger til rette for en utviklingsprosess som styrker skolens arbeid med å skape et inkluderende skolemiljø og forebygging av fordommer, fremmedfrykt og ekstremisme.

  Gruppen har en avgjørende rolle for skolens utbytte av deltakelse i Dembra. Dembra-gruppen følger opp oppgavene i sjekklisten, koordinerer gjennomføring av Dembra-planen og rapporterer om skolens arbeid til Dembra-veilederen

  Under fanen Dembra-gruppe møter  finner dere tips til gjennomføring av gruppens arbeid.

  Deltakere i gruppen bør være:

  • Minst én fra skolens ledelse. Rektor kan selv delta eller delegere til en annen i ledelsen.
  • Minst tre lærere hvorav én tar på seg rollen som Dembra-veilederens kontaktperson. Vi anbefaler at én lærer fra hvert trinn deltar.

  Sosiallærere eller andre med særskilte oppgaver kan også delta i gruppen, det samme gjelder for andre av skolens yrkesgrupper (bibliotekar, skolehelsetjeneste og andre). Skolen kan også vurdere om elever skal være en del av Dembra-gruppen.

 • Veiledning

  En Dembra-veileder støtter Dembra-gruppen i gjennomføringen. Det er viktig at Dembra-gruppen holder kontakt med veilederen sin. Kommunikasjon skjer hovedsakelig via e-post, men kan også skje gjennom andre kanaler.

  På to punkter er veiledning obligatorisk: Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført, og i arbeidet med Dembra-planen.

 • Kalender for gjennomføring

  Når skolens Dembra-gruppe er opprettet, må det avklares hvilke datoer spørreundersøkelsen, personalsamlingene og Dembra-gruppens møter skal avholdes. Datoene plotter dere inn i Årsplanen som ligger under Vårt Dembra år.

   

 • Spørreundersøkelse

  Både elever, lærere og ledere svarer på en spørreundersøkelse (tar ca.15 minutter) i oppstarten av arbeidet med Dembra. Undersøkelsen er anonym og resultatene fra den enkelte skole behandles konfidensielt. Formålet er todelt:

  • Undersøkelsen skal kartlegge opplevelse av demokratisk tenkning og utbredelse av fordommer på skolen.
  • Svarene skal danne utgangspunkt for hva skolen velger å fokusere på i sin Dembra-satsing.

   

 • Skolesamlinger

  Skolesamlingene er for hele personalet og ledes av Dembra-gruppen. Målet er å:

  • utveksle erfaringer knyttet til både styrker og utfordringer for skolens arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet
  • arbeide med deltakelse, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse som prinsipper for forebygging
  • finne fram til kompetansemål som gir rom for arbeid med disse prinsippene
  • gjennomgå noen aktuelle øvelser og bli kjent med læringsressursene på dembra.no

  Se nærmere beskrivelse under fanen Innhold i skolesamlinger.

   

 • Dembra-planen

  Dembra-planen er Dembra-gruppens verktøy for å systematisere skolens forebyggende arbeid. I planen føres det opp både eksisterende og nytt arbeid som kan knyttes til forebygging av gruppefiendtlighet.

  Se nærmere beskrivelse under fanen Dembra-gruppe møter.

   

 • Evaluering og rapportering

  Dembra-gruppen gjennomfører en grundig evaluering på det siste møtet sitt og sender en oppsummering til sin Dembra-veileder. Videre ser de på hvordan skolens forebyggende arbeid kan videreføres.

   

 • Møte 1 - Oppstart

  MÅL Plan for forankring og datoer for møter og samlinger

  TID 45 min

  UTSTYR Dembras prinsipper


  Kunnskap om Dembra:

  Planlegging:

  Avklare datoer for:

  • spørreundersøkelsen og hvordan den praktiske gjennomføring skal foregå (her kan dere se spørreundersøkelsen)
  • Dembra-gruppe møter
  • samlinger for personalet
  • arbeid med kompetansemål i faggrupper (bruke trinntid/fagseksjon)

  I tillegg må det avklares med ledelsen om bruk av tid i tillegg til de foreslåtte samlingene.

  Datoene legges inn i  Årsplanen som ligger under Vårt Dembra år.

  Avslutningsvis:

  • Velg en talsperson som holder kontakten med Dembra-veileder.
  • Send Dembra-gruppens kontaktinformasjon til Dembra-veileder.
  • Meld dere inn i facebookgruppa slik at dere kan dele erfaringer og ha kontakt med andre Dembra-skoler.
 • Møte 2 - Planlegging av skolesamling

  MÅL Planlegge skolesamling 1

  TID 45 min

  UTSTYR Powerpoint: Skolesamling 1


  I forkant av møtet må dere kontakte Dembra-veileder for å få resultatene fra spørreundersøkelsen.

  Målet med skolesamling 1 er å få i gang en bevisstgjøringsprosess og samtale om skolens utfordringer og ressurser. Dette vil gi dere konkrete innspill til Dembra-planen som utarbeides på møte 3.

  Les igjennom forslaget til gjennomføring av skolesamling 1.
  Avhengig av tid til rådighet, kan det være fint å invitere en ekstern til skolesamlingen som kan holde foredrag om et aktuelt tema. Spør Dembra-veileder om tips! Del gjerne tanker om hvordan dere vil gjennomføre skolesamlingen på Facebookgruppen.

  Powerpoint til Skolesamling 1

  Det anbefales å ha en lignende samling med elevrådet. Her er en PowerPoint med forslag til gjennomføring.

 • Møte 3 - Utarbeide Dembra-plan og planlegge skolesamling

  MÅL Utvikle Dembra-planen, planlegge skolesamling 2

  TID 2 timer

  UTSTYR Mal for Dembra-plan, skolens egne planer, notater fra idemyldring


  Arbeid med Dembra-plan

  Mal for dembraplan i pdf for utskrift finner dere her.
  Mal i wordformat til videre redigering finner dere her.

  Basert på innspillene fra skolesamlingen skal dere utvikle skolens Dembra-plan og velge fokus for inneværende skoleår.

  • Planen kan romme utvikling av eksisterende og nye tiltak.
  • Planen skal ta for seg ulike nivåer for skolens forebyggende arbeid:
   Kompetanseheving og bevisstgjøring
   Praksis i klasserommet
   Planer og rutiner
   Lokalmiljø

  Planlegging

  • Forberede hvordan planen presenteres på skolesamling 2
  • Se gjennom forslag til skolesamling 2 og planlegge gjennomføring

  Husk å sende Dembra-planen til Dembra-veilederen.

  Del gjerne tanker om hvordan dere vil gjennomføre skolesamlingen på Facebookgruppen.

   

 • Møte 4 - Planlegge skolesamling

  MÅL Planlegge skolesamling

  TID 45 min

  UTSTYR


  Les igjennom forslaget til gjennomføring av skolesamling 3.

  Avhengig av tid til rådighet, kan det være fint å invitere en ekstern til skolesamlingen som kan holde foredrag om et aktuelt tema. Spør Dembra-veileder om tips!

  Del gjerne tanker om hvordan dere vil gjennomføre skolesamlingen på Facebookgruppen.

   

 • Møte 5 - Evaluering, rapportering og videreføring

  MÅL Evaluere gjennomføringen og planlegge videre arbeid

  TID 90 min

  UTSTYR Dembra-planen


  • Evaluere Dembra-gjennomføringen så langt og rapportere dette til Dembra-veileder.
  • Se på hvordan arbeidet kan videreføres. For eksempel ved å lage en ny Dembra-plan på dembra.no.

  I evalueringen kan dere oppsummere erfaringer underveis og også gjøre en vurdering av innsatsen som helhet. Hensikten med denne evalueringen er først og fremst å finne ut av hvordan skolen kan videreføre og ytterligere forbedre sitt arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet.

  Dembra-gruppen går gjennom alle tiltakene i Dembra-planen og vurderer dem opp mot Dembras prinsipper. Ut fra konklusjonene kan gruppen justere satsingen og planlegge det videre arbeidet. Dette kan  for eksempel skje ved å lage et nytt Dembra-år på dembra.no.

   

 • Samling 1: Hva er utfordringene på vår skole?

  MÅL Forankring. Få i gang en bevisstgjøringsprosess og samtale om skolens utfordringer og ressurser. Videre at prosjektgruppen får konkrete innspill til Dembra-planen fra hele personalet.

  TID 2 timer

  UTSTYR Powerpoint, Dembras prinsipper til utdeling/digitalt, funn fra spørreundersøkelsen


  Del 1 – Prosjektgruppen informerer

  Powerpoint til Skolesamling 1

  • Presenter Dembras temafelter og bakgrunn, samt Dembras prinsipper for forebygging
  • Presenter kalenderen for gjennomføring
  • Orientere om Dembra-gruppens rolle
   Avhengig av tid til rådighet, kan det være fint og invitere en ekstern til å holde foredrag om et aktuelt tema. Spør Dembra-veileder om tips!

  Del 2 – Workshop i grupper

  1. Hver gruppe får utdelt resultatene fra spørreundersøkelsen og Dembras prinsipper.
  2. Gruppene diskuterer og noterer på store ark; om skolens styrker og  utfordringer. Se spørsmål til diskusjon under.
  3. Bruk litt tid på å sirkulere rundt og kommentere skriftlig på hverandres ark.
  4. Dembra-gruppen samler inn og bruker dette til å utarbeide skolens Dembra-plan.

  Spørsmål til diskusjon:
  a) Hva er skolens utfordringer?
  b) Hva er skolens ressurser til å håndtere utfordringene?
  c) Hva bør være målet med Dembra-deltakelsen?
  d) Hvordan kan Dembra-prinsippene og resultatene fra spørreundersøkelsen anvendes i eksempelvis:
  Fagplaner
  Strategiplaner
  Årsplaner
  Ordensregler
  Annet

  Det anbefales å ha en lignende samling med elevrådet. Her er en PowerPoint med forslag til gjennomføring av dette.

 • Samling 2: Forebygging i undervisningen

  MÅL Kunnskap om forebygging, ytterligere forankring i hele personalet, + bevisstgjøring av egen fagundervisning i lys av dette.

  TID 2 timer

  UTSTYR Dembra-planen, øvelser,ppt


  Del 1 Innledning

  • Dembra-gruppen holder en kort faglig innledning eller trekker inn en ekstern til å innlede og lede refleksjonsøvelse med diskusjon.
  • Refleksjonsøvelse for eksempel rundt identitet, egne fordommer, kritisk tenkning)
  • Til diskusjon:
   Konstruksjon av identitet og forestilling om “de andre”
   Om fordommer, fordomsproduksjon og forebygging

  Del 2 Ledet av Dembra-gruppen

  • Presentere fokus for videre arbeid gjennom Dembra-planen og få tilbakemelding.

  Del 3 Faggrupper

  • Innlede med eksempler til hvordan man kan jobbe med kritisk tenking ut fra kompetansemålene. (Her er en powerpoint med forslag til gjennomføring)
  • Workshop i tiden for trinnmøte/fagteam: Finne potensial for forebyggende arbeid i undervisningssammenheng med utgangspunkt i kompetansemål.
 • Samling 3: Veien videre

  MÅL Faglig påfyll, sikre forankring og videre satsing på skolens systematiske arbeid med forebygging og inkludering.

  TID 2 timer

  UTSTYR Powerpoint eller ekstern innleder, øvelser


  Del 1 Innledning

  • Faglig påfyll fra ekstern foredragsholder. Kontakt Dembra-veileder for forslag.

  Del 2 Evaluering i grupper

  • Evaluere arbeidet hittil. Hva har fungert/ikke fungert?
  • Hvordan kan vi fortsette å styrke arbeid med forebygging og kritisk tenkning?
  • Forventninger til lærere og ledelse?
  • Sende referat eller dele i plenum med Dembra-gruppen