Implementering

På denne side finder du oplysninger om, hvordan Dembra kan implementeres. Den efterfølgende tjekliste tager skolen gennem fem faser i udviklingsarbejdet: opstart, kortlægning, valg af tiltag, implementering og evaluering. I tjeklisten ses en udførlig beskrivelse af de enkelte trin, information til skolens Dembra-gruppe samt information om skolesamlinger.

Du skal være logget ind for at bruge tjeklisten.

 • 1 Opstart

  Skolen har bestemt sig for at deltage i Dembra. Hvad nu?

  Skolen skal:

  1. Forankre sin indsats ved information og samtale med lærere og andet personale, elever, forældre og andre interessegrupper.
  2. Oprette en Dembra-gruppe med lærere og ledere, som organiserer indsatsen.
  3. Udarbejde en kalender over kortlægningsaktiviteter, samlinger på skolen m.m.
  4. Udarbejde en plan over møder med Dembra-vejlederen.

  1. Forankring af skolens deltagelse i Dembra

  Hvis skolen skal have noget ud af at deltage i Dembra, skal så mange som muligt være motiverede. Forankring handler om, at Dembras målsætninger og principper tages op med forskellige grupper på skolen. Først og fremmest er det vigtigt med en god drøftelse med lærere og det øvrige personale. Det er også væsentligt at forankre indsatsen hos elever og forældre.

  Forankring hos aktuelle grupper:

  • Personalet (lærere og andre)
  • Elever
  • Forældre/forældreråd
  • Skoleejer
  • Andre interessegrupper: lokalmiljø, samarbejdende skoler, andet

  Det er skolens ledelse, der tager den endelige beslutning om at deltage i Dembra, men forankring bør sikres, både gennem involvering frem mod en beslutning og gennem information om mulighed for påvirkning, når beslutningen er taget.

  Dembra giver skolen mulighed for selv at definere udfordringer knyttet til eksklusion og gruppefjendtlighed. Det er derfor vigtigt at give plads til ønsker og indspark fra de forskellige grupper. Muligheden for at påvirke indholdet i Dembra-indsatsen er yderst væsentlig for motivation og engagement.

  2. Nedsættelse af skolens Dembra-gruppe

  Skolen nedsætter en Dembra-gruppe, som skal organisere skolens forebyggende arbejde. Gruppen har ansvaret for koordinering, opdatering og involvering af personalet i alle faser af implementeringen.

  Dembra-gruppen skal have repræsentanter fra både ledelse og lærere på skolen. Vi anbefaler, at lærere fra forskellige trin deltager i gruppen, og at der sikres en god kommunikation på alle trin og med faggrupperne på skolen. Skolen kan også beslutte sig for at inkludere elever.

  Gruppen skal have en kontaktperson med ansvar for kommunikation med skolens Dembra-vejleder. Kontaktpersonen kan også være gruppens leder, men skolen kan også vælge andre måder at organisere gruppen på.

  Navn, stilling, e-mail og telefonnummer til gruppens medlemmer sendes til Dembra-vejlederen.

  Dembra-gruppen skal mødes jævnligt for at drøfte og planlægge skolens indsats. I en hektisk skolehverdag kan det være lettere at nå igennem mange korte mødepunkter frem for længere punkter. Det er alligevel vigtigt, at ledelsen giver plads til, at Dembra-gruppen får lov til at bruge den nødvendige tid på arbejdet. Under fanen ”Dembra-gruppe” finder I tips til implementering af gruppens arbejde.

  Det er også Dembra-gruppen, der har ansvaret for at holde personalet opdateret om indsatsen på skolen. Gruppen skal jævnligt sørge for information om Dembra i lærernes fællestid, gerne via korte opdateringer om, hvad der finder sted.

  Tjeklisten er Dembra-gruppens redskab til opfølgning af Dembra. Det er altså gruppen, der har hovedansvaret for, at punkterne på listen gennemføres, og som afkrydser hvert punkt derefter.

  3. Kalender for implementering

  Når skolens Dembra-gruppe er oprettet, begynder gruppen at sætte datoer på opgaverne i tjeklisten og plotte datoer ind i kalenderen under siden ”Vores Dembra-år”.

  Der sættes dato på følgende opgaver med det samme:

  • Samling med medarbejdere vedrørende workshop om skolens udfordringer og ressourcer (skolesamling 1)
  • Implementering af spørgeundersøgelse eller andre kortlægningsaktiviteter
  • Samling med elevrepræsentanter

  Jo flere datoer gruppen kan fastsætte tidligt, jo bedre. For eksempel kan skolen fastsætte datoer for alle samlinger med medarbejderne og andre aktiviteter knyttet til det forebyggende arbejde.

  I Dembra-projektet skal skolen gennemføre forebyggende tiltag, som skolen selv har bestemt. Dette kan være videreudvikling af allerede etablerede tiltag eller nye tiltag. Disse tiltag føres ind i Dembra-kalenderen, men kræver også egne tidsplaner med fastsættelse af f.eks. tidsfrister. Se mere om dette i afsnittet om Dembra-planen.

  4. Plan over møder med Dembra-vejleder

  En ekstern Dembra-vejleder støtter Dembra-gruppen i implementeringen. Kontaktpersonen i Dembra-gruppen har hovedansvaret for at holde kontakten med vejlederen. Kommunikation sker hovedsageligt via e-mail og telefon. Vejledning med hele gruppen gennem fysiske eller elektroniske møder sker efter behov, men er minimum knyttet til følgende aktiviteter:

  • Når Dembra startes op på skolen.
  • Når alle kortlægningsaktiviteter er gennemført. Til diskussion og analyse af situationen på skolen og de indspark, som er kommet. Første runde vedrørende mulige indsatsområder.
  • Når indsatsområderne er bestemt (eller udkast udarbejdet). Til justering og revidering af indsatsområder. Første runde vedrørende mulige tiltag.
  • Når første udkast til Dembra-plan foreligger. Til justering og revidering af planen.
  • Når de første tiltag er gennemført på skolen. Til evaluering og justering før videre gennemførelse.

  Tidspunkter for disse vejledningsmøder fastsætter Dembra-gruppen i opstartsfasen sammen med vejlederen. Møderne plottes ind i Dembra-kalenderen.

 • 2 Gennemførelse af spørgeundersøgelse og andre kortlægningsaktiviteter

  Kortlægningsfasen i Dembra-projektet består af

  1. Spørgeundersøgelse eller andre kortlægningsaktiviteter for elever
  2. Workshop med lærere
  3. Samling med elevrepræsentanter.

  Spørgeundersøgelsen tager ca. 15 minutter at gennemføre og besvares af både elever, lærere og ledere. Undersøgelsen er anonym, og resultaterne fra den enkelte skole behandles fortroligt.

  Undersøgelsen kortlægger oplevelsen af elevdeltagelse i skolens beslutninger, skolens rummelighed over for forskellige meninger, samt udbredelse af fordomme på skolen. Svarene indgår i kortlægningen, som er udgangspunktet for, hvad skolen vælger som indsatsområder i Dembra-projektet.

  Spørgsmålene, der stilles til lærere og elever, er stort set ens, men til lærerne er visse spørgsmål tilknyttet baggrundsvariabler.

  Hvad angår den kombinerede ind- og udskoling svarer alle lærerne på undersøgelsen. Det gælder ikke for eleverne i indskolingen. Her anbefaler vi i stedet, at lærerne har en samtale med eleverne om trivsel og om det at føle sig udenfor og/eller anderledes.

  Spørgeundersøgelse til eleverne

  Eleverne er sikret fuld anonymitet, og det er derfor ikke nødvendigt at indhente samtykke fra forældre/værger. Vi anbefaler alligevel, at forældrene modtager generel information om både Dembra og spørgeundersøgelsen. Hvis forældrene udtrykker ønske om, at deres børn ikke skal deltage i undersøgelsen, er det helt i orden. Forældre kan også få lov til at se spørgeskemaet, hvis de ønsker det.

  Spørgeundersøgelsen til lærere og ledelse

  Det er frivilligt for lærere og ledelse at deltage i undersøgelsen. Vi håber alligevel, at personalet vil deltage, så undersøgelsen kan blive et godt udgangspunkt for skolens arbejde. Datamaterialet anonymiseres efter undersøgelsen.

 • 3 Workshop med personalet

  Workshoppen med personalet er en del af kortlægningen af skolens behov som udgangspunkt for skolens valg af indsatsområder. Målet med workshoppen er, at lærere og andet personale får snakket grundigt og åbent sammen om deres holdning til aktuelle udfordringer for skolen i forhold til temaerne i Dembra. Workshoppen er også en anledning til at synliggøre Dembra-gruppen for resten af personalet.

  Åbne udvekslinger

  Som udgangspunkt for workshoppen er det vigtigt, at bredden af aktuelle temaer kommer tydeligt frem, sådan at personalets tankegang som udgangspunkt ikke tvinges i en bestemt retning. Demokratisk kultur og forebyggelse af gruppefjendtlighed er nøgleordene i Dembra, men dette giver mulighed for at tage en række forskellige temaer op: racisme, antisemitisme, islamofobi, fordomme, ekstremisme og radikalisering, hadefulde ytringer, sprogbrug, gruppedannelser på skolen, inklusion, elevmedindflydelse etc.

  Dembra-gruppens ansvar

  Dembra-gruppen har ansvar for at gennemføre workshoppen, men aftaler med skolens Dembra-vejleder, om denne har mulighed for at deltage eller ej. Gruppen skal også sørge for at indsamle og bearbejde workshoppens resultater, som kan fungere som indspark, når gruppen foreslår indsatsområder for skolen.

  Forslag til gennemførelse af samlingen

  Del 1 – Information om Dembra

  • Præsentér Dembras emnefelter og baggrund samt Dembras principper om forebyggelse
  • Præsentér kalender over implementering
  • Orientér om Dembra-gruppens rolle

  Hvis Dembra-vejlederen leder workshoppen, kan det være aktuelt at inkludere forskning eller øvelser knyttet til nogle af de vigtige temaområder i Dembra. Dembra-gruppen må gerne komme med ønsker til temaer, de ønsker belyst. Det kan også være aktuelt at få eksterne foredragsholdere til at bidrage med indlæg om aktuelle temaer.

  Del 2 – Workshop i grupper

  1. Hver gruppe får uddelt principper.
  2. Grupperne snakker sammen og deler erfaringer om skolens styrker og udfordringer. Se spørgsmål til diskussion nedenfor. Grupperne tager notater, enten på papir eller på pc.
  3. Brug lidt tid på at cirkulere rundt og dele tanker. Hvis man bruger papir, kan lærerne kommentere skriftligt på hinandens papir.
  4. Hvis resultaterne fra spørgeundersøgelsen er tydelige, kan de præsenteres og drøftes. Hvad er vigtigt at tage med videre fra denne kortlægning?
  5. Dembra-gruppen indsamler papirerne eller får tilsendt referat fra workshoppen og bruger det aktivt i det videre arbejde med at få udarbejdet skolens indsatsområder og Dembra-plan.

  Spørgsmål til diskussion:
  a) Hvilke udfordringer har skolen med gruppefjendtlighed og intolerance?
  b) Hvilke ressourcer har skolen til at håndtere udfordringerne?
  c) Hvad skal målet være for Dembra-deltagelsen?
  d) Hvordan kan Dembra-principperne og resultaterne fra spørgeundersøgelsen anvendes i for eksempel:
  Fagplaner
  Strategiplaner
  Årsplaner
  Ordensregler
  Andet

 • 4 Gennemførsel af samling med elevrepræsentanter

  For at forankre Dembra-indsatsen hos eleverne, er der udarbejdet et forslag til elevsamling. Skolen afgør selv, om elevrepræsentanterne skal være elevrådsmedlemmer eller andre elever på skolen. I samarbejde med Dembra-vejlederen afgør skolen, om samlingen gennemføres af vejlederen eller af skolen selv.

  Samlingen med elevrepræsentanter er en del af kortlægningsfasen. Samlingen gennemføres, når skolen har fået resultaterne af spørgeundersøgelsen tilbage, så resultaterne kan drøftes med elevrepræsentanterne. Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og drøftelser skal samlingen bidrage til indspark og forslag til tiltag, som personalet skal bruge i sit videre arbejde. Sådan bliver Dembra-indsatsen forankret hos både elever og lærere i tråd med Dembras principper om inklusion, deltagelse og forankring. Elevsamlingen kan betragtes som udgangspunkt for den videre elevdeltagelse i arbejdet.

  Afsæt mindst 60 minutter, gerne mere, til samlingen. Vores forslag til indholdet i samlingen ser således ud:

  • Hvad er Dembra?
   Eleverne bliver introduceret til skolens Dembra-indsats, og hvad denne indebærer.
  • Hvad vil det sige at være ”en god skole”?
   Eleverne bliver bedt om at sætte ord på, hvordan miljøet på den ideelle skole ville være.
  • Hvordan er det på din skole?
   Eleverne skal beskrive status for miljøet på deres skole, som det er i dag.
  • Hvad viser spørgeundersøgelsen?
   Elevrepræsentanterne får anledning til at drøfte og kommentere resultaterne fra spørgeundersøgelsen.
  • Hvordan vil eleverne arbejde med Dembra?
   Baseret på elevrepræsentanternes egne vurderinger og drøftelser om resultaterne fra spørgeundersøgelsen, skal eleverne komme med forslag til videre tiltag.
 • 5 Valg af indsatsområder

  Ud fra det, der er kommet frem under kortlægningsfasen, er det nu tid til, at skolen bestemmer sig for, hvad der skal være indsatsområder i det forebyggende arbejde. Indsatsområderne skal møde nogle af de udfordringer, der er kommet frem under kortlægningen. De er samtidig udgangspunkt for den videre samtale om aktuelle forebyggende tiltag som f.eks. videreudvikling af eksisterende tiltag eller udvikling af nye.

  Vejledning

  Arbejdet med indsatsområderne sker gennem en vekslen mellem vejledningspunkter og Dembra-gruppens arbejde på egen hånd.

  1. Første vejledningspunkt

  Under dette punkt gennemgår Dembra-gruppen og vejlederen resultaterne efter kortlægningsfasen: spørgeundersøgelsen, samlingen med elevrepræsentanter og workshoppen for lærerne. Med udgangspunkt i disse resultater har vi en første samtale om mulige indsatsområder for skolen.

  1. Dembra-gruppen udarbejder indsatsområder

  Gruppen snakker videre om indsatsområder. De forslag, de kommer frem til, skal forankres gennem drøftelser i team/trin. Når gruppen er blevet enig, skal disse indføres på siden ”Vores Dembra-år”.

  1. Andre vejledningspunkter

  I vejledningen diskuteres justering og eventuelt prioritering blandt indsatsområderne. Desuden drøftes mulige tiltag, som kan være aktuelle inden for indsatsområderne.

  1. Indsatsområderne besluttes

  Dembra-gruppen skal forankre de justerede indsatsområder hos skolens ledelse, før justerede indsatsområder indføres på siden ”Vores Dembra-år”.

 • 6 Drøftelse af Dembra-indsats på trin/sektion

  Skolen har nu besluttet sig for indsatsområderne for arbejdet med forebyggelse af gruppefjendtlighed. Hvad gøres der allerede på de aktuelle indsatsområder? Hvad kan der gøres anderledes? Hvilke nye tiltag ønsker skolen at afprøve?

  Disse spørgsmål skal tage op i forskellige fora på skolen. Som minimum anbefaler vi, at enten tringrupper/teams eller fagsektioner diskuterer, om der er noget, de har lyst til at gøre inden for de indsatsområder, som skolen har valgt.

  Teamet eller sektionen kan drøfte tiltag på en række niveauer. Et eksempel kan være at gennemføre undervisningsoplæg fra dembra.no eller brug af andre ressourcer, der kan tilknyttes indsatsområdet. Det kan være tiltag vedrørende lærernes eget kompetenceløft, gennemgang af undervisningsmateriale/lærebøger eller arbejde med inkluderende praksis eller kritisk tænkning.

  Teamet eller sektionen bør også se på tiltag for skolen som helhed. Det kan dreje sig om tiltag, som skolen allerede gennemfører eller forslag til nye tiltag. Tiltag kan være revidering af ordensreglementet eller handlingsplanen for krænkende adfærd/mobning. Venskabsuge, turer eller andre arrangementer, mærkedage, forældremøder eller andet kan også være aktuelt at revidere eller diskutere.

  Dembra-gruppen har ansvaret for at indsamle bidragene fra teams/sektioner og eventuelt fra andre interessegrupper og arbejde videre med implementeringen. Foreslåede tiltag, som kun gælder trin/sektion (f.eks. undervisningsoplæg), kan uden ændringer medtages i Dembra-planen (se næste punkt). Dembra-gruppen skal drøfte forslag, der gælder andre niveauer eller hele skolen, med de nødvendige interessegrupper (ledelse, elevråd og forældreråd).

 • 7 Udarbejdelse af en Dembra-plan

  Dembra-planen skal være en oversigt over tiltag knyttet til de indsatsområder, som skolen har valgt. Planen kan omfatte både eksisterende og nye tiltag.

  Download planen her: Word/pdf

  Planen kan udarbejdes af Dembra-gruppen, men den endelige plan skal forankres hos skolens ledelse.

  Når Dembra-gruppen har fremlagt et forslag til planen, aftaler I et møde med vejlederen om vejledning af punktet, digitalt eller fysisk.

  Fem ting at tænke på

  1. Indsatsområderne: De tiltag, som I foreslår, skal møde de udfordringer eller behov, som er knyttet til skolens indsatsområder.
  2. Dembra-principperne: Hvordan virker tiltagene forebyggende? Dembra-principperne kan betragtes som kriterier for, hvad der vil virke forebyggende, eventuelt hvordan et tiltag bør udformes. Brug dem som spørgsmål, når I diskuterer tiltag: Er det inkluderende? Fremmer det kritisk tænkning?
  3. Forskellige niveauer: Forsøg at finde tiltag på forskellige niveauer i skolens virksomhed – fra undervisning i klassen via lærernes kompetenceudvikling til ledelse og langsigtede planer. Læs mere om skolens forskellige niveauer her.
  4. Eksisterende tiltag: Dembra-planen skal ikke blot inkludere nye tiltag, men også ting, som skolen allerede gør. Disse tiltag kan så videreudvikles med udgangspunkt i Dembra-principperne.
  5. Tidshorisont: Nogle tiltag vil kunne gennemføres hurtigt. Andre strækker sig over længere tid. Planen kan rumme begge dele og behøver derfor ikke at have nogen slutdato.

  Om felterne i planen

  Tiltag

  Her indtaster I, hvad I har i sinde at gøre. Det kan være nye tiltag, som I tager initiativ til, eller tiltag, som skolen har gennemført tidligere, og som er knyttet til indsatsområdet. Et tiltag kan være stort eller lille. Et eksempel på et stort tiltag kan være udarbejdelse af en ny plan for arbejdet med det psykosociale miljø. Et eksempel på et lille tiltag kan være en turnusliste for lærernes tilstedeværelse i kantinen.

  Dembra-principperne

  Her indtaster I, hvilke af de fem Dembra-principper, I mener, at tiltaget varetager. Et tiltag kan varetage flere principper eller bare et enkelt. Men tiltag kan ikke stå i konflikt med et princip, da det i så fald kan være et signal om, at tiltaget ikke vil virke forebyggende.

  Forventet resultat

  Dette resultat er det, I kan vurdere tiltaget på i forhold til evalueringen for at finde ud af, om tiltaget var vellykket, eller om det bør justeres eller afvikles. Forsøg at finde frem til en konkret ting, I ønsker at opnå med netop dette tiltag. Er det antallet af forældre, der møder til et forældremøde, som kan være et mål? Eller er det antallet af forældre, der giver et forældremøde positive tilbagemeldinger, når mødet er gennemført? Er det, at lærerne selv vurderede et undervisningsoplæg som vellykket, eller at eleverne selv rapporterer om det?

  Involverede parter

  Hvem er involveret i tiltaget? Er det alle elever eller eleverne på et bestemt trin? Lærerne eller ledelsen?

  De ansvarlige parter

  Her indtaster I, hvem der har ansvaret for at gennemføre tiltaget. Der bør enten stå et konkret navn i feltet eller navnet på en etableret gruppe på skolen, f.eks. trinteamet for 10. klassetrin. Det er den anførte person eller gruppe, der i næste omgang planlægger og gennemfører tiltaget. Derfor er det også væsentligt, at de ansvarlige parter er bekendt med denne ansvarsfordeling.

  Dembra-gruppen eller enkeltpersoner i gruppen kan ligeledes tage ansvar for tiltag, men det kan også være andre, der påtager sig det og får det til opgave fra ledelsen.

  Dokumentation

  Hvordan vil I dokumentere de tiltag, I gennemfører? Vil I skrive en enkel rapport? Skrive et oplæg på skolens hjemmeside? Publicere på de sociale medier? Eller dokumentere på anden vis?

  Bemærk, at de tiltag, I udvælger til at være berettiget til vejledning, må dokumenteres kort på egne skemaer. Se næste punkt. De andre tiltag kan I frit dokumentere, som I har lyst til.

 • 8 Gennemførelse og vejledning om tiltag

  Når Dembra-planen er godkendt af skoleinspektør/rektor, skal de forskellige tiltag føres ud i livet. Processen omkring dette afhænger af tiltagets type og størrelse. Brug af materiale fra dembra.no kan være et eksempel på tiltag, som kan gennemføres relativt enkelt. Et tænkt tiltag, som f.eks. at revidere skolens handlingsplan for krænkelse, vil kræve en grundig proces. Mere omfattende tiltag kræver egne projektgrupper, tidsplaner og frister. Tidshorisonten skal tilpasses dette og kan godt spænde over et eller flere skoleår.

  Nogle tiltag skal imidlertid føres ud i livet i den periode, skolen er tilknyttet Dembra. Det kan være to eller tre afgrænsede tiltag fra Dembra-planen, som så diskuteres med vejlederen ved et møde med Dembra-gruppen. Hvilke tiltag, dette skal være, afklarer Dembra-gruppen med sin vejleder.

  Som udgangspunkt for vejledningen leverer Dembra-gruppen korte rapporter om hvert tiltag, de ønsker vejledning om.

 • 9 Gennemførelse af kompetenceløft for personalet

  Dembra-gruppen er ansvarlig for, at personalet gennemgår kompetenceløftet, som er en del af Dembra. Samlingerne for personalet er nærmere beskrevet under fanen ”Indhold i skolesamlinger”. Skoler, der deltager via internettet, kan bruge de PowerPoint-slides og beskrivelser, der er lagt ud på disse sider. Skoler, der deltager samlingsbaseret, kan få besøg af Dembra-vejledere, der holder kursus for personalet.

  Målet for samlingerne er:

  • at udveksle erfaringer knyttet til både styrker og udfordringer for skolens arbejde med demokrati og forebyggelse af gruppefjendtlighed,
  • at arbejde med deltagelse, kritisk tænkning og mangfoldighedskompetence som principper for forebyggelse,
  • at finde frem til kompetencemål, som giver plads til arbejde med disse principper,
  • at arbejde med nogle aktuelle øvelser og blive bekendt med læringsressourcerne på dembra.no.

  Se nærmere beskrivelse under fanen ”Indhold i skolesamlinger”.

 • 10 Evaluering og justering af den videre indsats

  Dembra-gruppen foretager en grundig evaluering ved sit sidste møde og sender en opsummering til Dembra-vejlederen. Endvidere ser gruppen på, hvordan skolens forebyggende arbejde kan fortsætte.

  Forud for dette møde kan skolen gennemføre skolesamling 3 med bidrag fra ekstern foredragsholder/vejleder. På denne samling involveres hele personalet i evalueringsprocessen, og lærerne kan komme med forslag til videreførelse og justering af arbejdet med Dembras principper i det forebyggende arbejde.

  Her er et forslag til arbejdsgang i evalueringsmødet:

  • Foretag en evaluering af det hidtidige arbejde. Hvad har fungeret/hvad har ikke fungeret?

  Se på konkrete tiltag, som skolen har arbejdet med (Dembra-planen): Hvordan har tiltagene fungeret? Har vi nærmet os målene knyttet til tiltagene, eller har vi ikke?

  Har tiltagene bidraget til at styrke arbejdet med Dembras principper?

  • Hvordan kan vi fortsætte med at styrke arbejdet med forebyggelse?

  Hvad ønsker vi at videreføre, og hvordan? Er der noget, vi kan forbedre?

  Hvordan er situationen på skolen i dag? Har vi nogle nye behov og idéer til forebyggende arbejde i lyset af Dembras principper?

  • Tag et kig på professionsfællesskabet på skolen: Hvordan fungerer samarbejdet mellem lærere og lærere/ledelse i arbejdet med at gennemføre tiltag? Hvad kan forbedres? Hvordan kan vi styrke skolens handlingskraft?
  • Referat fra evalueringsprocessen sendes til Dembra-gruppen.

  Se forslag til gennemførelse af Dembra-gruppemøde 5.