Om Dembra

Dembra er et tilbud om kompetenceudvikling til lærere, skoleledere og andre ansatte på skolen. Med udgangspunkt i skolens egne erfaringer bidrager Dembra med at styrke arbejdet med deltagelse og kritisk tænkning.

Dembra passer til skoler med ledelse og lærere som
• ønsker at arbejde mere systematisk med kritisk tænkning, demokratisk dannelse og inklusion, og/eller
• oplever, at skolen har udfordringer eller kan komme til at få udfordringer knyttet til gruppefjendtlighed.

Udgangspunktet i Dembra er, at demokratisk kultur baseret på deltagelse og kritisk tænkning giver den bedste forebyggelse af holdninger, som truer demokratiet – sådan som gruppefjendtlighed og antidemokratiske ideologier.

Dembra-deltagelse giver:

 • Kompetenceudvikling for alle skolens ansatte.
 • Støtte til at identificere skolens behov samt vejledning og opfølgning af eget arbejde.
 • Faglig påfyldning gennem foredrag og samtale.
 • En mulighed for refleksion og erfaringsdeling med kollegaer og andre skoler.
 • Inspiration, viden og metoder til at forebygge gruppefjendtlighed og ekstremisme.

Aktuelle spørgsmål:

 • Hvordan møder vi fordomme og ekstreme synspunkter i klasseværelset?
 • Hvordan inkluderer vi elever, der udtrykker intolerante holdninger?
 • Hvordan underviser vi om kontroversielle emner?
 • Hvordan bygger vi bro mellem adskilte eller polariserede elevgrupper?
 • Hvordan inkluderer vi grupper, der ekskluderer sig selv?
 • Hvordan fremmer vi et demokratisk samfundsengagement?
 • Hvordan øver vi kritisk tænkning?

Hvordan forebygger vi?

Dembra er udviklet på baggrund af forskningsbaserede svar på to spørgsmål: Hvad virker forebyggende mod antisemitisme, racisme og udemokratiske holdninger? Hvordan kan lærere og skoler styrke arbejdet med et inkluderende skolemiljø? Svarene opsummeres i Dembras fem principper:

1) Deltagelse og inklusion
2) Viden og kritisk tænkning
3) Mangfoldighedskompetence
4) Ejerskab og forankring
5) Skolen som helhed

Her kan du læse mere om det teoretiske og faglige grundlag for Dembra [Link]

Baggrund

Dembra er udviklet i Norge på anmodning fra norske myndigheder og er afprøvet på 52 skoler rundt omkring i landet. Den nordiske indsats er finansieret af Nordisk Ministerråds program for Demokrati, Inkludering og Sikkerhet (DIS).

Hvem står bag Dembra?

Dembra er udviklet af Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS). I Norge bidrager HL-senteret, Raftostiftelsen Falstadsenteret og Stiftelsen Arkivet med gennemførelse af Dembra i forskellige regioner af landet.

HL logo liten
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

HL-senteret arbejder forskningsbaseret med emnerne antisemitisme og racisme både for elever, studerende og lærere. Udvikling af undervisningsmateriale og kursusudbud til lærere er en væsentlig del af formålet. HL-senteret tager hvert år imod mere end 5.000 elever, der er på besøg i forbindelse med forskellige oplæg. HL-senteret har bred erfaring med administration af og støttefunktioner til projekter af tilsvarende størrelsesorden.

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen er en idealistisk, politisk uafhængig organisation, der arbejder for menneskerettigheder. Stiftelsens kerneaktiviteter er en årlig uddeling af Raftoprisen, opfølgningsprojekter knyttet til Raftoprismodtagere og undervisning i demokrati og menneskerettigheder. Raftoprisen tildeles personer og organisationer, der står i frontlinjen i kampen for menneskerettigheder og demokrati. Stiftelsen blev etableret i 1986 for at mindes professor Thorolf Raftos arbejde for menneskerettigheder.

Falstadsenteret

Falstadsenteret er et oplærings- og dokumentationscenter. Falstadsenteret ligger i hovedbygningen til Falstad, den tidligere SS-lejr fra 2. verdenskrig. Falstadsenteret udvikler og formidler viden om krigens krigsfanger og menneskerettighederne gennem dokumentation, forskning og undervisning.

STIFTELSEN ARKIVET

Stiftelsen Arkivet er et nationalt forsknings- og formidlingscenter, som med udgangspunkt i 2. verdenskrig udvikler, formidler og anvender viden, som skaber en større plads til menneskeværd. Stiftelsen holder til i det tidligere statsarkiv i Kristiansand, som under 2. verdenskrig var hovedkvarter for Gestapo i Sørlandet.

ewc-logoDet Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC tilbyder både konkret fagekspertise og bred organisatorisk kompetence knyttet til en bred vifte af aktiviteter. Hvert år planlægger og gennemfører EWC kompetenceudviklingsprojekter med en helhedsorienteret tilnærmelse af en demokratisk skoleudvikling.

OD_ILS_Segl_A

Nøglepersonerne på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning underviser i fagdidaktik og har en omfattende kompetence knyttet til udarbejdelse af lærerplaner, lærerplansanalyse og lærerplansimplementering. De har desuden været centrale i planlægningen, gennemførelsen, analysen og rapporteringen af ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study).

Bidragsydere til dette websted

Uzair Ahmed
Kristine Bjørndal
Jan Alexander Brustad
Elise Grimsrud Christensen
Cora Alexa Døving
Dag Fjeldstad
Benjamin Geissert
Lars Gudmundson
Claudia Lenz
Lars Lien
Kirsten Hagen Meadow
Rolf Mikkelsen
Vibeke Moe
Peder Nustad
Ingvill Thorson Plesner
Ida Cathrine Ruud
Harald Syse

Foto

Werner Anderson
www.werneranderson.no