Faktum, holdning, fordom

  • MÅL:

    Eleven kan vurdere og kategorisere udsagn. Eleven kan definere begreberne faktum, holdning og fordom.

  • TID:

    30-40 min

  • UDSTYR:

    Opgaveark

  • KOMPETENCEMÅLSÆTNING:

Indledning

Skriv de tre begreber faktum, holdning og fordom på tavlen/smartboard e.l. Sammen med eleven bliver I enige om definitionen på disse tre.

Hoveddel

Eleverne får hver deres opgaveark, hvorpå de skal vurdere 11 udsagn og afkrydse, hvilken type udsagn, det er: er det faktum, holdning eller fordom? Bed derefter eleverne om at arbejde to og to for at sammenligne svar og argumentere for kategoriseringen med udgangspunkt i definitionerne, som klassen blev enige om på forhånd.

Afslutning

Opsummér i plenum, hvor mindst én påstand til hver af kategorierne bliver gennemgået.

Download opgaveark med 11 påstande.

Fakta, mening, fordom