Koronakrisen: Aktuelle undervisningsopplegg

På dembra.no finnes mange læringsressurser som kan være aktuelle i tilknytning til koronaepidemien. Under finner dere lenker til opplegg som bearbeidet til dette bruk, samt tips til gjennomføring og aktualisering i lys av koronakrisen. Se også bakgrunnsstoff og annet materiell på dembra.no.

Koronapandemi: Lover, regler og demokrati 

For Videregående skole og lærerutdanning

Dette undervisningsopplegg tar utgangspunkt i fullmaktsloven, som fikk navnet «koronaloven», og som trådte i kraft 27. mars 2020, samt prosessen og debatten rundt den. Med utgangspunkt i denne loven kan elevene utforske grunnleggende problemstillinger rundt demokratiske prinsipper og rettssikkerhet i en krisesituasjon. Samtidig får elevene mulighet til å tenke over om de selv er, eller kan bli, berørt av koronaloven.

Opplegget er tematisk beslektet med to andre; Koronapandemi: Ytringsfrihet og sensur og Infodemi? Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronaepidemien.

Koronapandemi: Ytringsfrihet og sensur 

For Videregående skole og lærerutdanning

Dette undervisningsopplegg tar utgangspunkt i ytringsfrihet som en grunnleggende menneskerett i demokratiet. Rett til informasjon er en del av ytringsfriheten.

Den norske minoritetsbefolkningens manglende tilgang til informasjon om koronapandemien – inntil slutten av mars 2020 – blir brukt som eksempel i den innledende presentasjonen. Sensuren av varslere i den tidlige fasen av koronapandemien i Kina blir brukt som eksempel på manglende ytringsfrihet i et samfunn.

Opplegget kan passe som oppfølging av opplegget «Koronapandemi: Lover, regler og demokrati». Det kan også gjerne brukes før eller etter opplegget «Infodemi? Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronaepidemien».

 

«Infodemi»? – Rykter, falske nyheter og konspirasjonsteorier om koronaepidemien 

For ungdomsskole, videregående skole og lærerutdanning

Dette undervisningsopplegget gir innsikt i utfordringer koblet til informasjon i krisetider og kjennskap til forskjellige typer feilinformasjon. Gjennom praktiske øvelser kan elever og studenter analysere kilder relatert til koronainfeksjonen og identifisere feilinformasjon.

Opplegget trener kritisk tenkning og digitale ferdigheter, det kan brukes i samfunnsfag og i tverrfaglig arbeid med demokrati og medborgerskap.

Undervisningsopplegget består av tre deler, der helheten, så vel som enkelte øvelser kan gjennomføres digitalt.

 • Del 1 er en introduksjon til tematikken
 • I del 2 presenteres fenomener som bidrar til at feilinformasjon sprer seg og får problematiske konsekvenser. Denne delen inneholder også noen refleksjonsspørsmål rundt årsaker og dynamikker i spredning av feilinformasjon.
 • Del 3 handler om måter å gjennomskue og motarbeide feilinformasjon.

 

Flukt – meningsmotstand, perspektivtaking og dialog

For videregående skole og lærerutdanning

Opplegget Flukt – meningsmotstand, perspektivtaking og dialog tar utgangspunkt i en episode av den norske dokumentarserien Flukt, som elevene kan se fra NRK sine nettsider.

Tips:

 • Spørsmålene til refleksjon kan besvares individuelt eller danne grunnlag for chat eller muntlig utveksling over internett.
 • Tematikken kan også knyttes til den aktuelle debatten om flyktninger og aktualiseres gjennom eksempler fra nettdebatter.

 

Saklig innspill, usaklighet eller personangrep?

For ungdomsskole og videregående skole

Hvordan skille mellom saklige argumenter og personangrep? Øvelsen Saklig innspill, usaklighet eller personangrep er en enkel måte å trene på å se forskjellen på disse.

Tips:

 • Oppgaven kan enkelt gjennomføres individuelt. Samtidig vil det være en styrke med muligheten til en avsluttende utveksling, på chat eller videosamtale.
 • Koronakrisen reiser en rekke viktige og vanskelige spørsmål som vi må drøfte i samfunnet vårt. I slike diskusjoner er det vesentlig å kunne skille mellom saklige argumenter, usaklighet og personangrep. Øvelsen kan aktualiseres gjennom å vise til konkrete debatter i dagens medier, som for eksempel hyttedebatten eller debatten om joggere langs Akerselva.
 • Elevene kan få i oppgave å diskutere spørsmålene: Hvordan foregår debatten om Koronakrisen i media om dagen? Er den basert på saklig argumentasjon og diskusjon, eller preget av usakligheter og/eller personangrep?

 

Argumentasjon: fordi-setninger

For ungdomsskole og videregående skole

Øvelsen trener elevenes evne til å kunne argumentere for en påstand og skille mellom påstand og argument. De får øvelse i å begrunne ulike utsagn og skrive en kort argumenterende tekst.

Tips:

 • Øvelsen kan aktualiseres ytterligere ved å bruke eksempler som er enda mer direkte knyttet til koronakrisen.
 • Øvelsen kan gjennomføres på ulike måter, kun gjennom individuelt arbeid eller ved å gjennomføre diskusjon/samarbeid på nett.
 • Øvelsen kan gjøres som en kortoppgave ved å velge kun oppgave A, eller man kan gjøre hele og inkludere argumenterende tekst.

 

Hvilke verdier er viktige for deg?

For ungdomsskole og videregående skole

I disse dager blir vi både som samfunn og enkeltmennesker utfordret til å tenke over hva som er viktige verdier og hvordan vi kan ivareta både oss selv og andre i et samfunn. I denne øvelsen skal elevene reflektere over hva de tenker er viktige verdier, både for dem selv som enkeltpersoner, og for samfunnet.

Tips:

 • Øvelsen innbyr til refleksjon rundt spørsmål om individuell frihet og ansvar, spørsmål som er veldig aktuelle i den krisesituasjonen vi nå står i. Hvis læreren ønsker det, kan oppgaven spisses ytterligere ved å inkludere direkte referanser til dilemmaer og valg som er aktuelle under koronakrisen.
 • Oppgaven kan gjennomføres som individuell oppgave, eller man kan tilrettelegge for samhandling via digitale plattformer eller sosiale medier.

 

All that we share

For ungdomsskole og videregående skole

Vi mennesker har lett for å sette hverandre i bås. Vi møter ofte andre med ubevisste fordommer basert på stereotypier. I denne øvelsen, som tar utgangspunkt i en reklamefilm fra TV2Danmark, får elevene reflektere over hvor fort vi generaliserer og bedømmer andre basert på overflatiske ytre kjennetegn. Samtidig utfordres elevene til å tenke på hvordan fordommer kan overkommes og fellesskap kan overskride gruppetenkning.

Tips:

 • Øvelsen kan gjennomføres individuelt og refleksjonsspørsmålene kan besvares skriftlig, eller man kan legge til rette for diskusjon og deling underveis via digitale læring læringsplattformer.
 • Tematikken kan aktualiseres ved å vise til dagsaktuelle «båser» som preger offentlig debatt – som «egoistiske, rike hyttefolk», «sportsidioter» eller «dorullhamstrere». I en tid der følelser er i kok, er kanskje tendensen til å putte hverandre i bås bare forsterket? Kan vi skape en felles refleksjon rundt hvordan det nå, mer enn noen gang, er viktig å ikke dømme andre, og forstå at mennesker er individer, ikke stereotyper?

 

Identitetskart

For ungdomsskole, videregående skole og lærerutdanning

Denne enkelte øvelsen bidrar til refleksjon over den enkeltes identitet, hvordan den er sammensatt, og hvordan ulike sider av ens identitet kan få større eller mindre betydning i ulike situasjoner.

Tips: 

 • Mange opplever den aktuelle situasjonen som en unntakstilstand. Vi kan ikke holde på med de samme tingene som pleier å være viktig for oss, vi kan ikke være sosiale slik vi pleier. Det kan gjøre noe med selvbildet til den enkelte, man kan oppleve å være begrenset, men også oppdage nye sider ved seg selv.
 • Ved å bytte ut hendelsene som presenteres i øvelsen med «koronakrisen», kan øvelsen brukes som en inngang i en refleksjon og eventuell samtale om hvordan situasjonen påvirker vår opplevelse av «hvem vi er». Øvelsen kan dermed inngå i arbeidet med psykisk helse når elevene har hjemmeundervisning.
 • Hvis denne varianten anvendes, er det viktig at læreren kan følge opp de enkelte elevene.

 

Profesjonsetikk, rasisme og normkritikk

For lærerutdanning

Lærerens forhåndsantagelser om minoritetselever kan medføre begrensninger for hva de kan lære og hvilket selvbilde de kan utvikle. Dette opplegget introduserer forskjellige forståelser av rasisme og legger opp til normkritisk refleksjon. Målet er å utvikle profesjonsetisk og normkritisk bevissthet relatert til hverdagsrasisme.

Tips:

 • Dette opplegget er laget for asynkron undervisning, dvs. studentene og lærer trenger ikke å være til stede samtidig.
 • Opplegget fungerer best hvis studentene har fått en innføring i profesjonsetikk. Se også Dembra temaside «profesjonskompetanse og profesjonsetikk»..
 • Oppgaven kan brukes som individuell innleveringsoppgave, men kan også løses i par-/gruppearbeid, dersom det er teknisk mulig.

«The danger of a single story» 

For ungdomsskole og videregående skole

Ensidige fortellinger om land, folk og individer kan bidra til å bygge opp under stereotypier og begrensende forestillinger om andre mennesker. Dette opplegget tar utgangspunkt i en TED-talk av forfatteren Chimanda Ngozi Adichie og skaper refleksjon om fordommer og stereotypier. Hvem har vi selv ensidige fortellinger om? Fortelles det ensidige fortellinger
om oss?

Tips:

 • Undervisningsopplegget kan enkelt gjennomføres som hjemmeoppgave, med eller uten opplegg for samhandling i digitale rom.
 • Filmen er på engelsk, og med oversettelse av spørsmålene kan den også brukes i engelskundervisning.