Begrepsoppgave: Urfolk og nasjonale minoriteter

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Norsk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Bevissthet om ord og begreper

Tid:

60 minutter

Gruppestørrelse:

30-35

I dette undervisningsopplegget skal elevene jobbe med innholdet i ulike ord og begreper. Å arbeide med begreper gir tydelighet til tema, både med tanke på språkforståelse og ulike perspektiver på innholdet i et begrep. I elevenes arbeid med å forklare og drøfte ulike begrep og grupper, kan hets og fordommer komme til uttrykk. Å velge en strategi for hvordan ta tak i dette før, under og etter undervisningen er opp til hver enkelt lærer.

I kapitlet «Fordommer, fiendtlighet og hat» finnes det mer informasjon om temaet, og tips og forslag til håndtering av hatefulle utsagn i klasserommet finner du her.

Innledning

La elevene jobbe med mix and match-oppgaven hvor de matcher begrep og forklaringer. Gjennomgå fasiten på tavla. Elevene noterer seg rett definisjon til hvert begrep i notatene sine.

Last ned oppgaverarket her.

Hoveddel

Se filmen «Identitet – ungdommer fra de nasjonale minoritetene».

Drøft i hvilken grad definisjonene er nyttige når man skal snakke om hva nasjonale minoriteter er, og på hvilke måter en definisjon kommer til kort. Stikkord: lite informasjon, ikke alle medlemmer av gruppene vil kjenne seg igjen i definisjonen, det er stort mangfold innad i gruppene, unngå essensialisering.

Oppgave: Forklar begrepene

Del elevene inn i par eller små grupper på tre. Hvert par/ gruppe får begrepskort som fungerer som omvendt Alias-spill: Elevene skal forklare et begrep ved hjelp av stikkordene som står på kortet. Lytteren/e skal forsøke å gjette hvilket begrep som blir beskrevet, men kan ikke komme med svaret før den som beskriver har brukt alle ordene på kortet. Selve begrepet holdes hemmelig frem til lytterne gjetter riktig begrep eller gir opp. Elevene bytter på å være den som forklarer. Elevene bør bruke informasjon fra filmen, drøftingen og mix og match-oppgaven når de forklarer begrepene.

Last ned oppgavearket her.

Avslutning

Be elevene drøfte hva en definisjon er, og hvilke svakheter og styrker definisjoner har. Oppsummer i plenum.