Demokratiradar – hvordan jobbe med demokrati i skolen?

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Relasjon til læreplanverket:

Sammenheng mellom arbeid med demokrati i fagene og med læringsmiljø (overodnet del og læreplanene i fagene)

Tid:

90 min

Gruppestørrelse:

10-30

utviklet og utprøvd av Ingun Steen Andersen og Claudia Lenz / Dembra

Om øvelsen

Hvordan kan skolen gi elevene rom til å utvikle sin medborgerforståelse og medborgerrolle: til å bli trent i å se seg selv som en del av en helhet, et individ med både rettigheter og plikter i fellesskapet?

Det er mange forskjellige oppfatninger om hva demokrati og medborgerskap i skolen betyr. Forskjellige demokratiforståelser legger vekt på forskjellige former for deltakelse og grader av medbestemmelse.

    • Er det viktig med formelle strukturer som klasseråd, elevråd og elevrepresentanter i SMU?
    • Er det viktig at elevene innøver demokratiske prosedyrer, for eksempel gjennom debatt og avstemninger?
    • Og i så fall, hvilke demokratiske prinsipper skal innøves: majoritetsstyre eller minoritetsvern? Å vinne en sak eller å komme frem til et kompromiss?
    • Hvor viktig er det at elevene får mulighet til å medbestemme på forskjellige områder av skolens virksomhet – fritid, ordens- og adferdsregler og selve kjernevirksomheten: undervisning?

Disse spørsmålene innebærer mange forutsetninger, alt fra antagelser om hva elevene er i stand til å bedømme og vurdere, hvor lærerens pedagogiske ansvar som kontrollerende og grensesettende voksne ligger, til handlingsrommet lærere og skoleledelsen selv har opp mot skolens forpliktelser, slik de er slått fast i opplæringsloven og læreplanverket.

Spørsmål om hvordan demokrati i skolen skal praktiseres og hvor langt det skal gå, kan dermed være utgangspunkt for engasjerte diskusjoner og stor uenighet i et lærerkollegium. Disse diskusjonene er utrolig viktige for at de enkelte i et lærerkollegiet utvikler en gjensidig forståelse av hva som ligger bak pedagogiske valg og ønsker for hvordan skolens praksis burde utvikles.

Vi har derfor laget en øvelse for personalet som gjennom systematiske refleksjonsspørsmål loser gjennom tre områder av skolens virksomhet

    • Trivselstiltak (utstyr og utforming klasserom, aktiviteter utenom undervisningen)
    • Ordens- og adferdsregler og – reglement
    • Undervisning og vurdering

På disse områdene kan man utforske hva demokrati og elevenes medvirkning kan og burde innebære, men også hvilken risiko og hvilket handlingsrom lærere og skoleledere opplever.

Øvelsen kan brukes i flere runder: etter en første refleksjons- og kartleggingsrunde kan den også brukes til planleggingsformål.

Gjennomføring steg for steg

 1. Aktivitet: demokratiforståelser

Hver deltager skriver på post-it lapper hvilke aspekter hun/han betrakter som viktig for et demokrati

Deltagerne hefter sine lapper på en vegg, og de sorteres i bolker

Samtale: Hvilke demokratiforståelser kommer til uttrykk her?

(Alternativt til denne aktiviteten kan det også gjennomføres begrepsøvelsen eller filosofisk samtale rundt begrepet demokrati)

2. Kort foredrag

Om forskjellige demokratiforståelser. Hvordan kommer disse til uttrykk i overordnet del av læreplanverket og hvilke tilnærminger til demokratilæring innebærer de? (læring om, gjennom og for) – se også vedlagt ppt

3. Gruppearbeid: gjennomgang av demokratiradaren

a) Presentasjon av radaren: ulike områder av skolens virksomhet og føringer i   styringsdokumenter

Deltagerne jobber i grupper på 3-5 og går gjennom spørsmålene:

b) Spørsmål til refleksjon (område for område på radaren):

 • Hva innebærer demokrati på dette området?
 • Hvordan kan elevene innøve og praktisere sitt medborgerskap?

c) Spørsmål til refleksjon (område for område på radaren):

 • Hva er lærerens/ledelsens handlingsrom på dette område?
    • Forutsetninger
    • Hindringer
    • Risiko
    • Muligheter

4. Avslutning

Deltagerne noterer ned hvilke konkrete ideer for sitt arbeid med demokrati og medborgerskap på sin skole de tar med seg fra øvelsen.