Det nye nabolaget

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Reflektere over ulike typer identitet og hvordan ideer knyttet til etnisitet kan overskygge andre identiteter.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.1 Sosial læring og utvikling. Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap.

Tid:

30 minutter

Gruppestørrelse:

30-35

 

Innledning

Øvelsen er utviklet for å skape refleksjon rundt mangfold og identitet, og for å skape bevissthet om hvordan etnisitet kan overskygge andre, viktigere deler av et menneskes identitet.

Hoveddel

1. Del klassen inn i grupper på fire. Gi dem følgende tankeeksperiment:

“Tenk deg at det skal bygges et helt nytt bo-område i nærheten av der du bor. Utbyggere og politikere samarbeider for å sikre at det nye nabolaget skal speile mangfoldet i hele befolkningen og bli hjem for så mange forskjellige mennesker som mulig.”

Be gruppene om å lage en oversikt over ulike måter de nye beboerne kan være forskjellige fra hverandre på – uten å bruke etnisitet – eller hvor nye beboere, deres foreldre eller besteforeldre kommer fra – som kategori.

2. I plenum, be gruppene dele det de har funnet fram til. Skriv ned forslagene på tavla, og se om dere kan bli enige om noen overordnede kategorier, f. eks:

· Navn

· Slekt

· Sosial klasse/status

· Politikk

· Kjønn

· Alder

· Tradisjoner

· Utdanning

· Funksjonsevne

· Familie

· Språk

· Type jobb

· Interesser

· Religion

Osv….

Avslutning

Når kategoriene er identifisert, trekk fram at etnisitet har blitt holdt utenfor, selv om flere av kategoriene kanskje grenser opptil dette.

Hva skjedde når kategorien etnisitet ble utelatt?

Påvirker ideen om etnisitet måten vi tenker om andre folk på? I så fall hvordan?

Er dette en endelig liste? Er det viktig å finne fram til en endelig liste for å beskrive mangfold? Hvorfor/hvorfor ikke?