Ett skritt frem

Trinn: Lærerkollegiet, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon over hvordan privilegier og ulike ytre faktorer kan påvirke eget og andres liv.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 2.1 Sosial læring og utvikling. Tverrfaglige temaer: 2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Tid:

40 minutter

Gruppestørrelse:

15-35

Utviklet av Elin Sæther, Silje Førland Erdal, Reidun Faye og Solveig Moldrheim etter modell fra Europarådets One Step Forward (The Compass, CoE).

Forberedelse

Last ned og skriv ut rollekort og utsagn. Rollekortene må klippes ut slik at hver deltaker r et eget kort. Kortene kan også kopieres slik at flere får samme kort.

Denne øvelsen krever et rom stort nok til at alle kan stå ved siden av hverandre langs én vegg.

 Hoveddel

 1. Rydd unna stoler og bord, og inviter elevene/studentene til midten av rommet. Alle tar med noe å skrive med og på.
 2. Forklar at alle skal få utdelt en rolle som de skal sette seg inn i. Del ut rollekortene, om mulig slik at alle får en rolle som er en kontrast til deres virkelige bakgrunn.
 3. Be elevene/studentene sette seg ned og lese grundig gjennom rollen de har fått. Be dem om selv å velge ytterligere to kjennetegn, som de skal notere ned i tillegg til de kjennetegnene de har fått tildelt.
 4. For å få i gang innlevelse og rolletolkning, be dem tenke gjennom hvordan livet er for  «deres» rollepersoner: Hva slags hus eller blokk bor de i? Hvordan ser det ut hjemme hos dem? Hvordan arter hverdagen seg, hva gjør personen om kvelden og i fritiden? Hva gjør familien sammen? Osv.  

NB: Dette er bare for å få i gang tankene, svarene skal ikke sies høyt. 

 1. Be så elevene/studentene om å reise seg, ta med skrivesakene og gå til den ene siden av rommet og stille seg opp på én rekke. 
 2. Fortell at du nå skal lese opp én situasjon eller hendelse om gangen. Hvis de tror situasjonen stemmer for rollepersonen de har fått tildelt, skal de ta ett skritt frem. For hvert skritt de tar, noterer de en strek på arket. De skal ikke si noe, det hele skjer i total taushet. Elevene/studentene kan også notere seg tanker de får underveis i øvelsen. Gi dem tid til å tolke (i taushet) hvert utsagn du leser opp.
 3. Når alle utsagnene er lest opp, be hver elev/student oppgi hvor mange skritt de har tatt. Fordi noen tar lengre skritt enn andre, justér folks plassering slik at de som tok flest skritt, står lengst frem, osv. Be dem som står foran om å snu seg, slik at alle får se hvor de andre står.
 4. Spør elevene/studentene om de kan gjette noe om bakgrunnen eller kjennetegnene de andre er blitt tildelt. La noen eller alle, avhengig av tid og antall, fortelle om bakgrunnen og kjennetegnene de ble tildelt/valgte ut. 

Avsluttende refleksjon:

  • Hvordan opplevde du denne øvelsen? 
  • Hvorfor tror du at vi gjorde dette? 
  • Opplevde du at du noen gang ble hengende etter eller kom langt foran de andre? Hvordan føltes det? 
  • Gir øvelsen et realistisk bilde av hvordan vår bakgrunn, og andre sider av våre liv, spiller sammen og påvirker våre muligheter? 
  • Hvordan bidrar øvelsen til å synliggjøre privilegier? 

Spørsmål for lærerstudenter og lærere:

 • Hvordan kan dine elevers bakgrunn og livssituasjon bidra til å påvirke deres akademiske og sosiale forutsetninger? 
 • Hvordan kan du som lærer sørge for at du tar høyde for dine elevers ulike behov knyttet til bakgrunn og livssituasjon? 
 • Kan en tilsvarende øvelse gjøres med elever? 
 • Hva bør man i så fall tenke på? 
 • Hva kan være læringsutbyttet? 

 

Last ned filer

Roller og utsagn