Forumteater – med fokus på etiske utfordringer

Trinn: Lærerutdanning. Fag: Fremmedspråk, Historie, KRLE, Kroppsøvning, Kunst og håndtverk, Mat og helse, Matematikk, Media og digitale ferdigheter, Naturvitenskap, Norsk, Norsk som andre språk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Samisk, Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Bruke forumteater som arbeidsmetode for å utforske temaer knyttet til gruppebaserte fordommer og -fiendtlighet i skolen og relatere til etiske modeller

Gruppestørrelse:

30-35

Basert på et opplegg utviklet og gjennomført av Øyvind S. Andreassen og Nils H. Korsvoll ved NTNU.

Om opplegget

Gjennom bruk av forumteater utforsker studentene situasjoner fra praksisperioden og prøver ut ulike fremgangsmåter eller mulige løsninger på konflikt eller andre dilemmaer. Opplegget gir erfaring med forumteater som metodikk og bidrar til refleksjon rundt «etiske situasjoner» og klasseledelse.

I denne økten er bruk av forumteater spesielt relevant for arbeid med kjerneelement “Etisk refleksjon” i KRLE faget:

Etisk refleksjon

Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander.

https://www.udir.no/lk20/rle01-03/om-faget/kjerneelementer

Metoden gir lærerstudentene selv en erfaring med en slik erfaringsbasert drøfting av etiske situasjoner og har dermed også overføringsverdi til KRLE undervisningen.

Forberedelse

Denne økten krever at du på forhånd setter deg inn i forumteater som arbeidsmetodikk. Du finner ressurser om forumteater i boksen øverst til høyre, samt forslag til videre lesning nederst i artikkelen.

Opplegget legger opp til grundig innføring og involvering. Derfor blir det nødvendig å sette av god tid i undervisningen til å rekke gjennom hele opplegget.

Gjennomføring

Økt 1 (3 timer)

 1. Gi en introduksjon der du presenterer tankene bak forumteater og rammene for arbeidsformen. Vis også til relevansen av metodikken for å reflektere etiske utfordringer relatert til fordommer og diskriminering i skolen (evt. bruk ppt med Dembra introduksjon)
 2. Etter litt oppvarming, la studentene prøve seg frem i å spille ut noen situasjoner som du definerer for dem. Feks: en lærer ser at noen elever ekskluderer en annen elev på skolegården. På dette stadiet er målet at studentene blir trygge på og kjente med arbeidsformen.
 3. Etter at situasjonen har blitt spilt ut: Få studentene til å reflektere over arbeidsmetodens potensiale når den brukes på ulike måter: feks:
 • Hva kan være verdifullt med å begrense muligheten til å bytte ut en figur til å bare gjelde “læreren”?
 • Hva kan være verdifullt med å åpne for at det også er mulig til å bytte ut “elevene”?
 • Hva legger vi til grunn når vi “spiller” noen som har en annen bakgrunn eller andre erfaringer enn oss?
 • Hva bør vi være oppmerksomme på / varsomme for i en slik situasjon?

Økt 2 (2 timer)

 1. Dele klassen inn i grupper på 5-6 personer. Forklar at gruppene skal forberede hver sin forumteater-økt, med fokus på en situasjon der klasseromslærer blir stilt ovenfor et etisk valg. Hver student skal dele en erfaring fra praksisperioden med gruppen der det oppsto en situasjon som krevde et etisk valg fra lærerens side. Etter at alle har delt, velger gruppen ut én av erfaringene til å jobbe videre med. Alternativt kan de kombinere alle erfaringene til en ny, hypotetisk situasjon. Fordelen med første alternativ er at det tar utgangspunkt i en virkelig hendelse. Fordelen med det andre alternativet er at det skaper større “eierskap” til situasjonen for alle i gruppen, og åpner for trening i situasjoner som kan være mer komplekse og / eller tilpasset oppgaven.
 2. Gi studentene i oppdrag å drøfte situasjonen de har valgt i lys av etisk teori. Her kan belyse lærerens forskjellige handlingsalternativer i situasjonen ut i fra denne forskjellige etiske modeller. Analysen kan bli et arbeidskrav og leveres inn. Analysen vil også være en del av grunnlaget for forumteaterøkta de skal holde seinere.

Økt 3 (4 timer)

Gi gruppene tid til egenarbeid for å evt. videreutvikle situasjonen og forberede forumteater-økten de skal holde med tanke på at situasjonen skal inneholde et reelt etisk dilemma relatert til fordoms- og diskrimineringstematikken. Fordi situasjonen skal spilles gjentatte ganger på akkurat samme måte, er det viktig at det utvikles et manus som læres utenatt. I tillegg til tiden som er satt av til arbeid i undervisningstiden står studentene fritt til å bruke egen tid utenfor klasserommet. Det kan være hensiktsmessig å be om å få oversendt kopi av endelig manus/konseptskisse i forkant av neste økt, slik at du har tid til å fange opp dersom det har vært noen misforståelser med oppdraget, eller dersom gruppen har valgt en løsning som kan skape en utrygg klasseromssetting.

Økt 4 (4 timer, avhengig av hvor stor klassen er / hvor mange grupper skal fremføre)

Gruppene fremfører sine respektive forumteater-økter for hele klassen. For å ansvarliggjøre publikum kan det være hensiktsmessig å gi hver gruppe hovedansvar for å foreslå alternative handlingsforløp (å være “spectactors”). Det kan også være hensiktsmessig å tillate at studentene diskuterer alternative handlingsmuligheter før det landes på én og prøves ut. Sørg for at det blir diskusjon rundt de ulike handlingsalternativene som prøves ut, og se om studentene klarer å trekke noen større linjer knyttet til klasseromsledelse og ulike situasjoner.

Økt 5 – Etterarbeid

For å unngå at studentene mister fokus på faginnholdet (her etikk-pensumet) når de først setter i gang med å utvikle og gjennomføre forumteater-økten kan det være hensiktsmessig å be om en form for etterarbeid som kobler pensum eksplisitt til erfaringene som er gjort.

Utfordringer / mulige fallgruver

 • Opplegget fordrer godt forarbeid. Det er viktig at studentene blir kjent med, og dermed ser nytten av, arbeidsformen. Det er også viktig at studentene blir fortrolige med arbeidsformen før de kan bruke den aktivt.
 • Ulike klasser vil ha ulik gruppedynamikk og ulike nivå for fortrolighet med seg selv og andre i drama som arbeidsform. Det er viktig å se an klassen og tilpasse opplegget og fremgang etter behov.
 • Det kan være en fare for at arbeidsmetoden (forumteater) overskygger faginnholdet (her etikk-pensumet), derfor er det viktig at læreren skaper koblinger til etiske perspektivene underveis

Mulige koblinger til andre fag

Forankring i og bruk av praksiserfaringer gjør det mulig å knytte mange av utfordringene opp til PEL som til KRLE, SAMF og trolig en rekke andre fag.

Relatert pensum

Generelt

Etikk-pensum

 • Djuliman, Enver og Lillian Hjorth (2007) Bygg Broer, ikke murer. 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Humanist forlag.
 • Eidhamar, Leer-Salvesen og Hølen (2010) Den andre. Etikk og filosofi i skolen. 2.utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

(kan knyttes til annen tematikk/pensum fra faget – kanskje didaktiske utfordringer eller annet fra fagdidaktikken?)

Lærende profesjonsfellesskap

Dette opplegget kan modifiseres til bruk i et kollegafellesskap blant lærere eller lærerutdannere.

Videre lesning om forumteater

 • Boal, Augusto (2002). Games for Actors and Non-Actors. Second edition. London: Routledge.
 • Byréus, Katrin (2008). Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber.
 • Josephson, Agneta (2010). ”På väg mot ett normkritiskt arbete med forumteater, forumspel och värderingsövningar.” i J. Bromseth & F. Darj, red. Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.