Forumteater

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Norsk som andre språk, Samfunnsøkonomi, Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å utvikle handlingsstrategier i møte med forskjellige former for diskriminering og undertrykkelse.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.1 Menneskeverdet, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.1 Sosial læring og utvikling. Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap.

Tid:

60-90 minutter

Gruppestørrelse:

15-30

Forumteater tar opp en sosial situasjon der urettferdighet, diskriminering eller undertrykkelse skjer, ofte basert på fordommer mot den som opplever dette. Når publikum mener at en av skuespillerne burde handlet annerledes, bytter publikummeren og skuespilleren plass. Slik videreutvikles situasjonen for hvert bytte, og nye handlingsalternativer diskuteres av klassen.

Instrukser, tekster og oppgaver er samlet i egen pdf: Forumteater Trygt og inkluderende skolemiljø.

Innledning

Del klassen i grupper på fem. Hver gruppe får teksten “Et trygt og inkluderende skolemiljø” utdelt. De leser teksten og jobber med oppgavene.

Hoveddel

Rollespillet gjennomføres. Hele klassen deltar som skuespillere og publikum. Rollene veksler.

Når publikum mener at en av skuespillerne burde handlet annerledes, bytter publikummeren og skuespilleren plass. Elevene diskuterer for hver gang scenen utspiller seg på nytt. Slik blir nye forslag til hvordan karakterene kunne handlet, presentert og drøftet. Hva ønsket den som tok over rollen å oppnå med sin endring? Hvordan oppfattet medspillerne det nye handlingsforløpet? Hvordan oppfattet publikum endringene?

Avsluttende refleksjon for lærerstudenter og lærere

Avrund undervisningsøkten med drøfting og oppsummering. Hva sier dette rollespillet om hva som kan være i veien for en trygg og inkluderende skole? Hvordan kan skolemiljøet/lærerutdanningsmiljøet i enda større grad ta vare på alle? Hva kan læreren bidra med, og hvordan kan elevene bidra til dette?

 

Relevante lenker

Film: Forumteater i lærerutdanningen (OsloMet)

Augusto Boal’s Forum Theatre for Teachers (Suzie MacDonald & Daniel Rachel)

Theatre of the Oppressed: A Manual for Educators (Gopal Midha)

Preparing university educators for hot moments: theater for educational development about difference, power, and privilege (Yael Harlap)