Hva er årsaker til radikalisering?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Historie, Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Film, multimedia, Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å gi kunnskap om hva som kan ligge bak radikalisering, og om hva som kan bidra til å forebygge en slik utvikling.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.1 Sosial læring og utvikling, 3.1 Et inkluderende læringsmiljø. Tverrfaglige temaer: 2.5.1 Folkehelse og livsmestring, 2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Tid:

120-150 min.

Gruppestørrelse:

15-30 (eller flere, hvis økten tas digitalt)

Hoveddel

Som egen forberedelse til økten kan læreren lese kapitlet ‘‘Radikalisering, ekstremisme og vold’’ på dembra.no, og Tore Bjøros artikkel «Veier inn i voldelig ekstremisme».

Innledning

Forklar elevene/studentene hva som menes med «radikalisering»; tilslutning til voldelig (ekstrem) ideologi. (Politiets sikkerhetstjeneste (PST) definerer radikalisering som en prosess som leder en person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål.)

Forklar også den tradisjonelle betydningen av begrepet «radikal», og at det å være radikal, ikke er det samme som å være radikalisert. Få frem at radikalisering i denne økten er spesifikt knyttet til ekstreme holdninger.

Vis PPT-presentasjonen (Lysbilde 1 og 2), som kan lastes ned. Forklar fremmedordene ved behov.

Hva-er-arsakene-til-radikalisering-Vedlegg-PPT.pptx

 1. Be elevene/studentene notere ned hva de tror kan føre til at en person blir radikalisert.
 2. Vis dokumentaren ‘‘Min sønn, fremmedkrigeren’’ (ca. 47 min, NRK Brennpunkt 2015).
 3. Be elevene/studentene notere ned årsaker til at gutten vi møter i dokumentaren ble radikalisert.
 4. Vis oversikten over mulige årsaker til radikaliseringen fra PPT-presentasjonen (lysbilde 3-4), og diskuter følgende spørsmål med gruppen:
  Hvilke årsaker sammenfaller med det som ble vist i dokumentaren?
  • Sammenfaller disse årsakene med det du selv noterte ned før du så dokumentaren?

Avslutning

Til oppsummering er det viktig å ta opp følgende punkter:

 • Forståelsen av radikalisering, og årsakene fremmet i dokumentaren(e) kan være viktige i radikaliseringsprosessen for noen, men ikke nødvendigvis for alle. Årsaker som kan være avgjørende for en bestemt person, trenger ikke å ha like stor betydning for en annen. Årsakene er sammensatte, og både utviklingen og forløpet kan variere.
 • Det er ikke mulig å forutse hvem som vil bli radikalisert ut fra deres bakgrunn. Det har vært sagt at hvis man får de rette kontaktene, kan hvem som helst bli radikalisert, selv om noen er mer utsatt enn andre.
 • Dokumentaren viser islamistisk radikalisering. Radikalisering forekommer også i andre sammenhenger, som f.eks. i høyre- eller venstreradikalisme.

Avsluttende refleksjon

La elevene/studentene diskutere i par: Hva kunne vært gjort for å hindre at personen i filmen ble radikalisert?

Svarene deles i plenum og lærer kan supplere med punktene fra PPT-presentasjonen (lysbilde 5-6).

Tilleggsoppgaver for lærerstudenter

 • Hvis du som lærer opplevde at en elev viste tegn på radikalisering, hvilke faktorer ville du ha vurdert, og hvem ville du ha snakket med, for å håndtere utfordringen på best mulig måte? (Eleven selv, elevens foresatte, en lærerkollega, lærerkollegiet, skoleledelsen, politiet, NAV, en personlig venn, egen familie, andre? Hvorfor/hvorfor ikke?)
 • Tenk deg at du er bekymret for en elev og ber om en prat med de foresatte. Disse avviser din bekymring. De gir inntrykk av å være engstelige, og de er negative til å gå inn i utfordringen. Hvordan vil du prøve å takle situasjonen?

Relevant stoff

Tore Bjøros artikkel «Veier inn i voldelig ekstremisme»

NRK.no har flere filmer om radikalisering. Se bl.a. filmen om Philip Manshaus’ vei til høyreekstremisme: Brennpunkt: Philips vei til terror – 1. 10. august 2019 (Sesong 1) – NRK TV