Hva er kritisk tenkning?

Trinn: Lærerkollegiet, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Historie, Matematikk, Naturvitenskap, Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å skape refleksjon rundt begrepet kritisk tenkning.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.1 Sosial læring og utvikling. Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap.

Tid:

90 minutter

Gruppestørrelse:

30-35

Utviklet og gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Om øvelsen

Kritisk tenkning er grunnleggende for et demokratisk samfunn, for gode samtaler og for å fungere i et moderne samfunn. Denne økten er utviklet for å skape refleksjon rundt hva det er som kjennetegner kritisk tenkning. Spørsmålene man jobber ut fra, er basert på spørsmålene som en gruppe amerikanske forskere tok utgangspunkt i, for å komme fram til enighet om hva de synes kritisk tenkning erDisse er referert i Facione, Peter A. (2013) Critical Thinking: What is it and Why It Counts.The California Academic Press, Millbrae, CA. 

Forberedelse

Forbered en Powerpoint-presentasjon med spørsmål til refleksjon (eksempel på Powerpoint brukt ved ILS, UiO kan lastes ned nederst på siden). 

Gjennomføring

Les opp følgende spørsmål og gi deltakerne tid til å skrive ned svar underveis. 

 • Hva er kritisk tenkning? 
 • Hvem er den/de beste kritiske tenkerne du kjenner/vet om? 
 • Hva kjennetegner dem? 
 • Er kritisk tenkning noe man har, uansett sak? 
 • Hvorfor er kritisk tenkning viktig? 
 • Hva kan svekke evnen til kritisk tenkning? 

Når deltakerne har skrevet ned sine individuelle svar, la dem diskutere i små grupper. 

Avsluttende refleksjon

Sett av tid til å få tilbakemelding fra gruppene i plenum. Det er mulig å åpne opp plenumsdiskusjonen med følgende spørsmål:

 • Ut fra deres svar; kan vi generalisere, eller si noe felles om, hva kritisk tenkning er? 
 • Tenkning som har et formål? (løse et problem, tolke hva noe betyr, begrunne et argument) 
 • Tenkning som kan bidra til ny kunnskap? 
 • Tenkning som innebærer å være i stand til å vurdere egne forestillinger om verden? 
 • Tenkning som innebærer å leve seg inn i andres perspektiver? 
 • Kritisk lesning av kilder? 

Tips til lærere:

Kritisk tenkning er tenkning som har et formål. Eks.: Kritisk tenkning handler om å  

 • kunne «tenke sjæl»  
 • stille spørsmål ved utsagn som kan være «opplest og vedtatt», 
 • ikke ta alt en hører for god fisk,  
 • være skeptisk til nyheter på sosiale medier,  
 • tolke hva noe betyr, 
 • begrunne et argument 

osv.  

 • Kritisk tekning kan også være samarbeid, vilje/evne til å endre mening når man blir presentert for ny kunnskap og andre argumenter. 
 • Kritisk tenkning handler om å forstå hva kunnskap er, og om å være i stand til å vurdere sine egne forestillinger om verden 
 • Kritisk tenkning er grunnleggende for et demokratisk samfunn, for gode samtaler og for å kunne fungere i et moderne samfunn. 
 • Kritisk tenkning tar tid. I klasserommet er en problembasert undervisning (med f. eks. «tren tanken»-strategier) ett steg i riktig retning.  
 • Ikke gi svarene på forhånd. La elevene lete seg fram til dem – i samarbeid. 
 • Utfordringen her er selvsagt tid – og vår egen usikkerhet. 

Referanse:

Facione, Peter A. (2013) Critical Thinking: What is it and Why It Counts.The California Academic Press, Millbrae, CA.