Begrepsøvelse – hva vil det si?

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: Fremmedspråk, Historie, KRLE, Matematikk, Naturvitenskap, Norsk, Samfunnsfag. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Forståelse for at begreper ikke alltid betyr det samme for alle, at innholdet i begreper kan endre seg over tid og at det er bra å avklare hva en selv legger i et begrep.

Relasjon til læreplanverket:

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning, 2.5.1 Demokrati og medborgerskap

Tid:

30-90 minutter

Gruppestørrelse:

10-35

Om økten: Misforståelser kan oppstå når man bruker et begrep, men ikke har en felles forståelse av hva som ligger i det. Denne øvelsen er en måte å klargjøre hva som ligger i et gitt begrep på. Den er også en metode for å øve opp evnen til å tenke kritisk, og for å kunne justere sitt eget ståsted i samhandling med andre – eller i møte med ny informasjon. Øvelsen kan brukes fra barneskolens mellomtrinn.

 

Innledning

Øvelsen kan gjennomføres i de fleste fag, som forberedelse til et tema, for å skape refleksjon rundt et tema/et begrep, eller for å ta tak i uønsket ordbruk i klassen. For å illustrere gjennomføringen bruker vi begrepet rasisme  i dette tilfellet.

 

Hoveddel

Del elevene i grupper på fire og gi dem post-it-lapper og et A3-ark. La elevene tegne opp en stor figur som fyller arket, slik bildet nedenfor illustrerer. (Alternativt kan læreren forberede dette på forhånd.)
Skriv begrepet i det midterste feltet, i vårt eksempel ordet «rasisme». De fire ytterste feltene fordeles mellom elevene.

 

 

Forklar begrepet

Elevene jobber først individuelt: De skal forklare begrepet rasisme ved å skrive ned tre ting de mener er viktige for å forklare begrepet (en ting på hver lapp). Dette kan være stikkord, eksempler eller forsøk på definisjoner.

Så plasserer elevene sine post-it-lapper på “sitt” felt på arket.

 

Samtale i gruppa: 

Be elevene lese sine lapper høyt for hverandre i gruppa. De andre skal lytte og kan komme med oppfølgingsspørsmål for å forstå.

La dem sammenligne og se om de har kommet frem til lignende eller forskjellige ting.

Gi dem i oppgave å bli enige om tre lapper som må med for å forklare begrepet rasisme, og plassere disse lappene i det midterste feltet.

 

Refleksjon

Drøft og del i gruppa:

  • Møtte du noen tolkninger av begrepet som du ikke hadde regnet med?
  • Var du uenig i noen av de andres tolkninger?
  • Hvordan var det å velge ut bare tre ting? Gikk noe viktig tapt?
  • Har din oppfatning av begrepet endret seg?

Det kan også være nyttig å la elevene snakke om hvordan selve diskusjonene og utvelgelsene foregikk. Hvordan kom de til enighet? Klarte de å lytte til hverandre? Var det noe som var utfordrende? Kunne de løst samarbeidet på en annen måte?

 

Steg 2 (kan utelates)

Gruppene forsøker sammen å komme fram til én felles definisjon av hva begrepet innebærer. Alle skriver ned sin definisjon. Deretter deler gruppene sine definisjoner i plenum, og de skrives på tavla.

Drøft i plenum: Er definisjonene like eller ulike, eventuelt på hvilken måte? Var det lett å komme fram til én felles definisjon, eller var dere uenige? I så fall hvorfor?

For elever på mellomtrinnet kan øvelsen avsluttes her.

 

Utvide perspektivene (Ungdomsskole, Videregående opplæring)

Del ut ulike definisjoner/forståelser av begrepet rasisme (last ned her).

Les de nye definisjonene.

  • Er de like eller forskjellige fra hvordan dere har forklart begrepet?
  • Er det noen ting herfra dere vil ta med i deres egen forklaring?
  • Synes dere noen av forklaringene er spesielt dårlige eller problematiske? Forklar.

Kildekritikk

Presenter elevene for informasjon om konteksten til de ulike definisjonene. (Når er de blitt laget? Hvem står bak?) Drøft hva denne informasjonen kan ha å si for definisjonenes troverdighet. Poenget her er at man bør være åpen for å justere sin egen forståelse, men ikke ukritisk!

Definisjon/Forståelse 1: wikipedia, 2017 (smal definisjon)

Definisjon/Forståelse 2:blogginnlegg, 2012(smal definisjon, lik som wikipedia)

Definisjon/Forståelse 3:en bok skrevet av to forskere, 2015 (vid definisjon)

Definisjon/forståelse 4: Store norske leksikon, 2020 (vid definisjon)

 

Avsluttende refleksjon

Snakk sammen om hvordan begrepet rasisme kan ha endret betydning over tid. Hva bidrar til at begrepet blir brukt på forskjellige måter i dag?

Ga samtalen deg noen nye perspektiver på hva begrepet betyr? Har du endret oppfatning?

 

Opplegget er hentet og videreutviklet fra CLEAR project som du kan lese mer om her.