Begrepsøvelse – hva vil det si?

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Historie, KRLE, Norsk, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

 

Intro

Misforståelser kan oppstå når man bruker et begrep, men ikke har en felles forståelse av hva som ligger i det. Denne øvelsen er både en måte å klargjøre hva som ligger i et gitt begrep, men også å øve evnen til å tenke kritisk og kunne justere sitt ståsted i samhandling med andre og i møte med ny informasjon.

Øvelsen kan gjøres som forberedelse til et tema, for å skape refleksjon rundt et tema eller for å ta tak i uønsket ordbruk i klassen. For å illustrere gjennomføringen bruker vi begrepet rasisme i dette tilfellet.

Hoveddel

Del elevene i grupper på fire og gi dem post-it-lapper og ett A3 ark.

Forklar begrepet

Elevene jobber først individuelt: De skal forklare begrepet rasisme ved å skrive ned tre ting som er viktig for å forklare begrepet (en ting per post-it).

Elevene tegner streker på A3 arket slik at det ser slik ut:

La det midterste feltet stå åpent. Skriv begrepet i midten. De fire ytterste feltene fordeles slik at alle får hvert sitt. Så plasserer man sine post-it-lapper på “sitt” felt.

Samtale i gruppa: 

  • Les høyt det du har skrevet for gruppa. De andre lytter og kan komme med oppfølgingsspørsmål for å forstå.
  • Sammenlign. Har dere kommet frem til lignende eller forskjellige ting?
  • Prøv å bli enige om tre lapper som må med for å forklare begrepet rasisme. Sett de tre lappene i det midterste feltet.

Refleksjon

Drøft og del i gruppa:

  • Møtte du noen tolkninger av begrepet du ikke hadde regnet med?
  • Var du uenig i noen av de andres tolkninger?
  • Hvordan var det å velge ut bare tre ting? Gikk noe viktig tapt?
  • Har din oppfatning av begrepet endret seg?

Steg 2 (kan utelates)

Gruppene forsøker sammen å komme fram til én felles definisjon på hva begrepet innebærer. Alle skriver ned sin definisjon. Deretter deler gruppene sine definisjoner i plenum, og det skrives opp på tavla.

Snakk sammen i plenum: Er definisjonene like eller ulike? På hvilken måte? Var det lett å komme fram til én felles definisjon, eller var dere uenige? I så fall hvorfor?

Utvide perspektivene

Læreren deler ut ulike definisjoner/forståelser av begrepet rasisme. (last ned her)

Definisjon/Forståelse 1: Rasisme betegner oppfatningen om at arten homo sapiens – menneske – kan deles inn i forskjellige raser, hvorav noen er mer intelligente eller har andre egenskaper som gjør dem mer verdifulle enn andre. (Wikipedia 2017)

Definisjon/Forståelse 2: “Selv om jeg også er antiislamist (motstander av islamisering), er jeg likevel ingen rasist. Religion er ikke knyttet til rase eller hudfarge.” (kontrovers.no 2012)

Definisjon/Forståelse 3: Hvis følgende skjer er det rasisme, uavhengig av om det er baseres på folks hudfarge, religion, språk eller kultur: Å dele inn en befolkning i ulike kategorier der noen gis negative uforanderlige trekk. Å redusere et individs rettigheter til de gitte negative karaktertrekkene for en kategori. Å bruke de negative karaktertrekkene som argument for underordning og diskriminering. (Hva er rasisme? Bangstad og Døving, 2015)

Les de nye definisjonene.

  • Er de like eller forskjellige fra hvordan dere har forklart begrepet?
  • Er det noen ting herfra dere vil ta med i deres egen forklaring?
  • Synes dere noen av forklaringene er spesielt dårlige eller problematiske? Forklar.

Kildekritikk

Lærer presenterer elevene for informasjon om konteksten til de ulike definisjonene. (Når er de blitt laget? Hvem står bak?) Poenget her er at man bør være åpen for å justere sin egen forståelse, men ikke ukritisk!

Definisjon/Forståelse 1 = wikipedia (smal definisjon)

Definisjon/Forståelse 2 = blogginnlegg til en eller annen (smal definisjon, lik som wikipedia)

Definisjon/Forståelse 3 = en bok skrevet av to forskere (vid definisjon)

Avslutning

Snakk sammen om hvordan begrepet rasisme kan ha endret betydning over tid. Hva bidrar til at begrepet blir brukt på forskjellige måter i dag?

Ga samtalen deg noen nye perspektiver på hva begrepet betyr? Har du endret oppfatning?

 

 

Opplegget er hentet og videreutviklet fra CLEAR project som du kan lese mer om her:

https://www.clear-project.net/node/518