Identitetskart – gruppetilhørighet og fordommer

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon over egen og andres identitet, og hvordan en persons identitet er sammensatt.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del: 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 2.1 Sosial læring og utvikling, 2.5 Tverrfaglige temaer: 2.5.1 Folkehelse og livsmestring, 2.5.2 Demokrati og medborgerskap.

Tid:

30-45 minutter

Gruppestørrelse:

15-35

Om øvelsen 

Denne øvelsen bidrar til refleksjon over den enkeltes identitet, hvordan den er sammensatt, og hvordan ulike sider av ens identitet kan få større eller mindre betydning i ulike situasjoner. 

Hoveddel 

 1. Eleven/studentenskrivernavnet sitt midt  et blankt A4ark. 
 2. Eleven/studenten skal nå svare på spørsmålet: «Hva utgjør hvem du er?»Notérned alle aspekter du kommer på, som du mener hører med for å beskrive hvem du er.  

Hvilke aspekter oppfatter du som viktigst? Sett en strek under disse. Se på ordene på ditt «identitetskart» – lag en sirkel rundt ord som innebærer at du tilhører en eller annen gruppe. (Flere sirkler kan betegne ulike grupper.) 

 1. Hverelev/student får utdelt en lapp med én av følgende tekster: 
 • På en reise i utlandet har du vanskeligheter med å gjøre deg forstått. 
 • Du er blitt hardt skadet i en trafikkulykke og sitter i rullestol. 
 • Du finner ut at foreldrene dine har adoptert deg. 
 1. Med utgangspunkt i teksten de har fått utdelt, skal elevene/studentene reflektere over følgende spørsmål:
 • Hvilke elementer av ditt «identitetskart» ville ha blitt påvirket av disse hendelsene? (Marker med en fargeblyant. Du kan også krysse ut eller legge til noe.) 
 1. Be elevene/studentene diskutere med én eller to rundt seg:
 • Hva sier denne øvelsen om hvem du er? 
 • Hvilke aspekter av din identitet kan påvirkes av ytre hendelser? Er det noen aspekter du anser som uforanderlige, uansett situasjon? 
 • I hvilken grad endret øvelsen på de aspektene ved din identitet som gjør at du tilhører en gruppe? 

Avsluttende refleksjonsspørsmål 

Forslag til refleksjon/samtale etter øvelsen: 

 • Var det forskjeller i vurderingen av hvordan de tre hendelsene ville påvirke den
  enkeltes identitet? Hvordan kan disse forskjellene tolkes?
  • I hvilken grad er vår oppfatning av oss selv avhengig av ytre faktorer og bekreftelse fra andre mennesker? 

Variant for lærerutdanning: 

Spørsmål til metarefleksjon etter punkt 5: 

 • Hvordan vil du plassere denne øvelsen på spekteret mellom “tynn” og “tykk” identitetsforståelse? (bruk artikkelen til Brubaker/Cooper) 
 • Hvordan kan en slik øvelse brukes i en undervisningssammenheng? 
 • Kan den bidra til arbeidet med inkluderende læringsmiljø? 

Brubaker, Rogers and Cooper, Frederick (2000) Beyond Identity. in Theory and Society, Vol. 29, No. 1 (Feb., 2000), pp. 1-47