Identitetskart

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon over egen og andres identitet, og hvordan en persons identitet er sammensatt.

Tid:

30 minutter

Gruppestørrelse:

30-35

Utviklet og gjennomført av Claudia Lenz ved MF-vitenskapelig høgskole.

Om øvelsen

Denne øvelsen bidrar til refleksjon over den enkeltes identitet, hvordan den er sammensatt, og hvordan ulike sider av ens identitet kan få større eller mindre betydning i ulike situasjoner.

Gjennomføring

1. Eleven/studenten skal legge et blankt A4 ark foran seg og skrive navnet sitt midt på arket.

2. Eleven/studenten skal nå svare på spørsmålet: «Hva utgjør hvem du er?» Notér ned alle aspekter du kommer på som du mener hører med for å beskrive hvem du er. Hvilke aspekter oppfatter som viktigst? Sett en strek under disse. Se på ordene på ditt «identitetskart» – lag en sirkel rundt de som innebærer at du tilhører en gruppe.

3. Hver elev/student tildeles en lapp med én av følgende tekster:

  • På en reise i utlandet har du vanskeligheter med å gjøre deg forstått.
  • Du blir hardt skadet i en trafikkulykke og sitter i rullestol.
  • Du finner ut at foreldrene dine har adoptert deg.

4. Med utgangspunkt i teksten de har fått utdelt, skal elevene/studentene reflektere over følgende spørsmål:

  • Hvilke elementer av ditt «identitetskart» ville ha blitt påvirket av disse hendelsene? (Marker med en fargeblyant. Du kan også krysse ut eller legge til noe)

5. Be elevene/studentene diskutere med én eller to rundt seg:

  • Hva sier denne øvelsen om hvem du er?
  • Hvilke aspekter av din identitet kan påvirkes av ytre hendelser, er det noen aspekter som du anser som uforanderlig uansett situasjon?
  • I hvilken grad endret aspekter seg som medfører gruppetilhørighet?

Debrief

Forslag til refleksjon/samtale etter øvelsen:

• Var det forskjeller i vurderingen av hvordan de tre hendelsene ville påvirke den
enkeltes identitet? Hvordan kan disse forskjellene tolkes?
• I hvilken grad er vår oppfatning av oss selv avhengig av ytre faktorer og bekreftelse av andre mennesker?

Variant lærerutdanning:

Spørsmål til metarefleksjon etter punkt 5.:

  • Hvordan vil du plassere denne øvelsen på spekteret mellom “tynn” og “tykk” identitetsforståelse? (bruk artikkelen til Brubaker/Cooper)
  • Hvordan kan en slik øvelse brukes i en undervisningssammenheng?
  • Kan den bidra til arbeidet med inkluderende læringsmiljø
Brubaker, Rogers and Cooper, Frederick (2000) Beyond Identity. in Theory and Society, Vol. 29, No. 1 (Feb., 2000), pp. 1-47