Klar, ferdig, spør?

Trinn: Barneskole, Ungdomsskole, Videregående opplæring. Fag: KRLE, Norsk, Samfunnsfag, Samfunnskunnskap. Ressurser: Film, multimedia, Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Utfordre gruppetenkning, fordommer og stereotype forestillinger. Refleksjon og samtale om mangfold innad i grupper og om hvordan det kan oppleves å bli satt i bås.

Tid:

45-60

Gruppestørrelse:

10-35

Om øvelsen

Denne øvelsen tar utgangspunkt i serien «Ikke spør om det» på NRK. Serien består av fire sesonger, der representanter fra ulike grupper i hver episode svarer på anonyme spørsmål fra seerne. Dette er spørsmål som mange kan lure på, men kanskje ikke tør å spørre om.

Episodene tar blant annet for seg samer, jøder, muslimer, trans, romer, rusavhengige og mennesker med funksjonsnedsettelser. De gir et godt innblikk i hvilke forestillinger majoritetssamfunnet har om de av oss som tilhører disse gruppene.

En del av spørsmålene trekker på stereotype eller fordomsfulle forestillinger om gruppene. Enkelte spørsmål kanvære provoserende eller sårende, men langt de fleste har potensial for å skape gode samtaler. Det kan likevel være fruktbart å problematisere at noen har valgt å stille spørsmål som åpenbart kan virke sårende. De eldste elevene kan også diskutere etiske dilemmaer som kan oppstå mellom NRKs ønske om å opplyse og motvirke fordommer og hensynet til intervjuobjektene og seere som identifiserer seg med gruppene som omtales.

Før filmen

  • Hent frem elevenes førforståelse om gruppa som den enkelte episoden handler om: Hva tenker du på når du hører ordet «xxx»? Er dette basert på noe du vet eller noe du tror? Hva lurer vi på om «xxx»?
  • Lag tankekart, VØL-skjema eller bruk opplegget «Begrepsoppgave: Hva vil det si» eller «Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatisér det!» som forarbeid. Denne kan også gjentas i slutten av økten, slik at eventuelle endringer i elevenes kunnskaper og refleksjoner kan synliggjøres og bearbeides.

Hoveddel

  • Se episoden. Elevene kan gjerne få spørsmålene på forhånd, slik at de vet hva de skal være oppmerksomme på mens de ser episoden.
  • Diskuter spørsmålene på lærerarket i grupper og/eller i plenum, for eksempel etter IGP-modell.
Nøkkelbegreper: fordommer, stereotypier, rasisme, generalisering, gruppetilhørighet, identitet, gruppefiendtlighet (se eventuelt ordlista på dembra.no)

 

Avsluttende refleksjon/videre arbeid

Oppsummer samtalen og de gode refleksjonene som elevene har gjort seg.
Videre kan elevene jobbe med å lage en fordomsfri og saklig beskrivelse av gruppen episoden omhandlet (bruk gjerne begrepsøvelsen). De kan også jobbe frem spørsmål som de ikke har fått svar på gjennom å se episoden eller den påfølgende samtalen. La dem vurdere om spørsmålene er fordomsfulle eller saklige, om de ville være «innafor» å stille til en representant for gruppen eller ikke, og hvordan de eventuelt kan finne svar på det de lurer på. La dem også lage forslag til hvordan de ville ønske at spørsmålet var formulert om de selv tilhørte den aktuelle gruppen mennesker. Det kan også være fint å reflektere sammen over hvorfor vi lurer på ting og i hvilken grad vi egentlig trenger svar på alt.