Nussir-saken: Matematisk modellering som verktøy i samfunnsdebatten

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Matematikk, Demokrati og medborgerskap.

Mål med økten:

Studentene/elevene får erfaring med hvordan matematikkfaget kan bidra til samfunnsdebatten. Dette skjer ved å vektlegge presentasjon av tallfakta og nedtone vekten på retorikk.

Relasjon til læreplanverket:

Matematikklæreplanen: kjerneelementet Modellering og anvendelser. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap. Opplæringens verdigrunnlag: 1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet, 1.6 Demokrati og medvirkning

Tid:

2-3 timer pluss forarbeid

Gruppestørrelse:

4-24

Utarbeidet av Anne Birgitte Fyhn, Universitetet i Tromsø.

Gjennomført ved Lektorutdanning 8-13, tredje års matematikk-studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT.

Dette undervisningsopplegget kan tilpasses av matematikklærere i videregående opplæring (matematikk 1T VGO) og eventuelt av ungdomstrinnslærere.

Kontekstene for tallmaterialet er biologi, kjemi, geografi og samfunnsfag. Det vil si at opplegget er i samsvar med den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i naturfag, samfunnsfag og geografi. Opplegget kan dermed tilpasses disse fagene.

Om økten

Dette undervisningsopplegget forutsetter at studentene/elevene har kunnskap om hva matematiske modeller er.

Etter en innledning om temaet etablering av kobbergruve i Repparfjorden i Troms og Finnmark fylke, skal studentene/elevene dele seg i grupper på 2-4. Halvparten av gruppene skal søke opp tallmateriale som ligger til grunn for at vi bør etablere denne gruvedriften. Den andre halvparten av gruppene skal søke opp tallmateriale som ligger til grunn for at vi ikke bør etablere denne gruvedriften. Hver gruppe skal presentere dette som matematiske modeller, på en form som er så forståelig som mulig for allmennheten.

Studentene/elevene utformer argumenter for og mot utvinning ut fra følgende kriterium: Argumentene må være i samsvar med kjerneelementet «modellering og anvendelser» i læreplanen.

Minimum antall studenter/elever er fire, slik at det kan bli to grupper som hver for seg finner tallmateriale som støtter hvert av de to perspektivene. Maks tre grupper for hvert syn og fire per gruppe, for å sikre at alle får bidra med noe.

Forarbeid for lærer

 

  • Søk på nett etter eksempler og modeller som er publisert, på både norske og utenlandske nettsider. Søkeord er «Nussir» (som både er navnet på fjellet der gruva er planlagt, og navnet på gruveselskapet). Blant annet tyske organisasjoner og forskningsmiljøer har flere publikasjoner om saken.

 

  • Et tema som kan komme opp i løpet av økten, er resirkulering av kobber. Det kan være lurt om læreren i forkant ser litt på hva som ligger på internett om dette. Læreren kan også finne mulige hint på nettet som kan gis til gruppene, i fall noen sliter med å komme i gang.

 

  • Studentene/elevene skal bl.a. finne tallmateriale som støtter argumentene «det er bedre med gruvedrift i Norge enn med barnearbeid i fattige land» og «denne gruva vil bidra til å senke CO2-avtrykket». Læreren bør forberede seg på å kunne bistå ved behov.

 

Hoveddel

Innledning

Bruk eventuelt Powerpoint-presentasjonen (se nederst på siden) eller en annen introduksjon som innledning.

I Repparfjorden i Finnmark er det planlagt utvinning av kobber. Argumenter for gruvedrift er at dette er nødvendig for det grønne skiftet. Argumenter mot gruvedrift er at det vil ødelegge naturen, fordi det vil deponeres/dumpes giftig gruveslam i fjorden og store deler av et reinbeiteområde kan ikke brukes til reinbeite.

  1. Vis et bilde fra området (foto finnes i presentasjonen), for å vise hvordan det ser ut. Si litt om hva opplegget går ut på.

2. Presenter utsnitt fra læreplanen LK20:

–  Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap i matematikk T (vgo) eller Matematikk 1-10.

–  Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap i T-matematikk i vgo

–  Kjerneelementet Modellering og anvendelser i matematikk T (vgo) eller Matematikk 1-10.

  1. Presenter de to kronikkene:

–  Vis overskrift og illustrasjonsbilde til hver av de to kronikkene.

–  Vis utdrag som viser noe tallmateriale i de to kronikkene, side ved side.

– Spør studentene/elevene om kronikkene er utdaterte siden de er mer enn to år gamle, eller om de fortsatt er aktuelle.

Spørsmål for lærerutdanning som kan få henge litt i lufta: Hvordan kan spørsmålet om gruvedrift i Repparfjorden være utgangspunkt for arbeid med det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap i T-matematikk i videregående opplæring?

Gruppearbeid, presentasjon og diskusjon

4. Læreren deler studentene/elevene i grupper. Hver gruppe har ansvar for eget arbeid.

– Hver gruppe får i oppdrag å finne argumenter, enten for eller mot gruvedrift i Repparfjorden.

– Argumentene skal være i kategorien matematikk/matematisk modellering.

– Lærers rolle er å veilede ved behov.

5. Presentasjon av materiale fra hver gruppe. Diskusjon i plenum.

Avsluttende refleksjon  

6. Vurdering/refleksjon i plenum: Hva skal til for at en modell er god?

Videre refleksjon i lærerutdanning:

a. Hvordan tenker du at matematiske modeller kan brukes i skolen?

b. Hva kan matematikkfaget bidra med i det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap

c. Diskusjon i gruppene: Hvordan kan vi trekke inn matematisk modellering i vår (fremtidige) matematikkundervisning?

Eventuelle tips til gjennomføring, og eventuelle pedagogiske/didaktiske vurderinger som ligger til grunn

Pass på å sette av nok tid til gruppearbeid og presentasjon (punkt 4).

Læreren bør være bevisst på å holde sitt eget syn utenfor, slik at studentene/elevene selv kan finne argumenter for begge syn.

Vær forberedt på en situasjonen der ingen er tilhenger av gruvedrift, og på hvordan man i så fall kan bruke tallmaterialet til saklig argumentasjon.

Last ned artiklene

Torbjørn Røe Isaksens kronikk: https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2019/02/19/verden-trenger-mer-kobber-til-det-gronne-skiftet/

Ellen Marie Hætta Isaksens kronikk: https://www.nrk.no/ytring/jeg-lenker-meg-for-fjorden_-om-jeg-ma-1.14295499