Norskhet i flertall

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: KRLE, Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Undervisningsopplegg utviklet av Marta Bivand og Mette Strømsø (PRIO)

Del 1: Er du norsk?

Tid: ca 30 min

Elevene sitter hver for seg og svarer med stikkord på følgende spørsmål:

  • Vil du si at du er norsk? Begrunn.
  • Er dette viktig for deg? I så fall hvorfor?
  • Når er det viktig for deg (steder, sammenhenger, hendelser, tidspunkt)?

Så setter elevene seg i grupper og deler svar og begrunnelser. Når alle har fått delt sine tanker, kan gruppen snakke om følgende:

  • Var det noen forskjeller eller likheter i begrunnelser?
  • Hvem er det som bestemmer om man er eller kan bli norsk? Er det en selv, eller er det noen andre?

Del 2: Dimensjoner ved norskhet

Tid: ca. 30 min

Del ut hyssing til hver gruppe og be dem legge den i en sirkel. (Denne sirkelen symboliserer «grenser» og bør – i tråd med oppgavens hensikt – ikke være en «perfekt sirkel» men snarere en «grense» som er litt ruglete, med noen kriker og kroker, og noen steder der det er åpning under.)

Del ut lapper med “Dimensjoner ved norskhet” (sortert i bunker etter farge). Forklar at det som står på dem er korte stikkord på ting som kan ha noe med det å være norsk å gjøre. Om de har noe med det å gjøre eller ikke, er det ingen fasit på.

Som gruppe skal de nå forsøke bli enige om hva som er viktig for å være norsk.
•    Sentrum av sirkelen: viktig for å være norsk;
•    Lengre ut: mindre viktig for det å være norsk, men fortsatt mulig å være norsk;
•    Utenfor sirkelen: umulig å være norsk; evt. helt irrelevant for spørsmålet om norskhet.

En elev om gangen plasserer alle kortene fra samme farge og begrunner valget. Deretter diskuterer gruppen seg frem til enighet om plasseringen – eller finner et kompromiss – med vekt på å få fram bakgrunnen for ulike syn. Noen av kortene har ord som kan virke vanskelige eller uklare – dette er ofte fordi de er uklare! La elevene diskutere seg frem til sin forståelse av ordene så langt som mulig.

Del 3: Reaksjoner – Å leve sammen

Tid: ca. 30 min
Del ut dokumentet «Dilemmaer» til hver gruppe. Be dem lese igjennom teksten og velge seg ett dilemma de ønsker å diskutere. Ta en runde rundt bordet om hva elevene tenker er gode, eller riktige avveininger, argumenter, eller løsninger for problemstillingen. Elevene kan så diskutere andre dilemmaer dersom det er tid. Alternativt kan lærer velge ut dilemmaer i forkant.

Del 4: Avslutning

Tid: ca. 10 min
Diskuter med gruppen:
•    Hvordan vil du oppsummere samtalen vi har hatt nå?
•    Hva er det viktigste poenget du tar med deg fra samtalen?
•    Hvordan har du opplevd å diskutere dette temaet?

For å kunne nå målet om å ha bidratt til økt refleksjon og gjensidig forståelse av ulike perspektiver, er det viktig å gi rom for den uenighet – eller usikkerhet – om hva det vil si å være norsk – eller hva det burde si å være norsk, som kanskje finnes blant elevene etter øvelsen.

Del 5: Etterarbeid (kan også gjøres som forarbeid)

Skriv en tekst hvor du formidler egne tanker om hva det vil si å være norsk i dag.
Ta utgangspunkt i dine egne erfaringer og i spørsmålene under:

  • Hvem er det som er norsk – og hvem er ikke norsk?
  • Kan man bli norsk?
  • Er det i dine øyne noen sammenheng mellom utseende og norskhet?
  • Er det noen sammenheng mellom tro og livssyn og det å være norsk, eller ikke?

 

Dette diskusjonsopplegget ble utarbeidet som datainnsamlingsverktøy for forskningsprosjektet ‘Negotiating the nation: Implications of ethnic and religious diversity for national identity’, (2013-2017), finansiert av Norges Forskningsråd (www.prio.org/nation). Opplegget bestod av tekstskriving (individuelt) og diskusjon (gruppe) og ble gjennomført med nesten 300 elever, på 6 videregåendeskoler ulike steder i landet, høsten 2015. Funnene er oppsummert i et fire-siders policy brief: ‘Norskhet i flertall’ som kan lastes ned her.