Skjellsord og negativ språkbruk

Trinn: Barneskole. Fag: KRLE, Norsk, Samfunnsfag. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Refleksjon over årsaker til og virkninger av negativ språkbruk. Bevissthet om egen betydning for hva som er akseptert språkbruk i klassen.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.1 Menneskeverd, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap.

Tid:

45-60 minutter

Gruppestørrelse:

10-35

Om økten

Denne øvelsen tar utgangspunkt i skjellsord og språkbruk, både verbalt og kroppslig, som allerede er utbredt i elevgruppa. Unngå å introdusere elevene for skjellsord de ikke allerede kjenner, og tilpass opplegget etter klassens behov. 

Innledning 

Begynn med en samtale om hvordan språk kan påvirke oss både positivt og negativt, og fortell klassen at dere nå skal jobbe med språkbruk som kan såre. Avklar en regel om å holde samtalen generell, unngå anklagende formuleringer som henger ut enkeltelever, f.eks. «[navn] pleier ofte å si…» før dere går videre.  

Snakk om hvilke skjellsord og andre negative språkuttrykk (både verbale utsagn og kroppspråksom er i bruk i klassen eller på skolen. Lag gjerne et tankekart, en digital ordsky eller skriv uttrykkene på post it-lapper og heng på tavla.  

Hoveddel 

Elevene skal nå jobbe videre med arbeidsark individuelt, i par eller grupper.  

La hver av gruppene/parene jobbe med et av de språklige uttrykkene. 

La elevene jobbe med spørsmålene på arbeidsarkene. Minn dem på å holde samtalen generellModeller gjerne med et uttrykk i plenum. Klasser på lavere trinn kan gjøre hele øvelsen i fellesskap.


Avsluttende refleksjon 

Snakk om uttrykkene med utgangspunkt i det elevene har svart på arbeidsarkene. Oppklar ordenes betydning der elevene er usikre. Still oppfølginsgsspørsmål som lar dem reflektere videre over språkets virkning og sin egen rolle i den aksepterte sjargongen i klassen.  

  • Gjør språkbruken noe med avsenderen også? Hva skjer med meg når jeg bruker disse ordene?  
  • Har jeg noe ansvar når jeg aldri bruker uttrykkene selv? På hvilken måte kan jeg påvirke språkbruken i klassen? 
  • Er det forskjell på uttrykk? Er noen mer alvorlige enn andre? Hvorfor? Hva med kroppsspråk (for eksempel blikking, himling med øynene, trekke på skuldrene)?
  • Hvor skal grensa gå for hva som er greit og ugreit å si i vår klasse? Hvordan skal vi snakke til og om hverandre? Begrunn meningene. Skriv gjerne ned noen punkter sammen som kan være klassens språkregler.  

Last ned filer

Arbeidsark