Ta stilling til

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk, Samfunnsfag, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Å kunne reflektere over fordommer og diskriminering gjennom å ta stilling til og diskutere ulike påstander.

 

Intro

Elevene skal i denne oppgaven ta stilling til ulike utsagn og øve på å begrunne sine standpunkter. “Ta stilling til” kan gjøres i enkle to eller tre kolonners avkrysninger eller i mer krevende skala-øvelser. Her følger tre øvelser.

Hoveddel

Øvelse 1:
I den første øvelsen skal elevene ta stilling til hva som kan være rasistiske begreper ved å krysse av for JA, NEI eller USIKKER.

Øvelse 2:
Den andre øvelsen har noen flere alternativer. I eksemplet er det laget utsagn om kvinners rolle og stilling i samfunnet. Det å bruke likestillingshistorien og likestillingsdebatt som eksemplifisering i forbindelse med diskriminering er modellerende og lærerikt. Alternativene i denne øvelsen utfordrer elevene til å krysse av for om utsagnet eller påstanden stemmer helt, stemmer litt eller stemmer delvis. Også her får elevene også mulighet til å krysse av for vet ikke.

Øvelse 3:
En tredje øvelse differensierer mer og utfordrer elevene til å uttrykke grader av enighet eller uenighet. Eleven skal ta stilling til mulige rasistiske påstander om grupper ved å krysse av innenfor en femdelt skala fra svært enig til svært uenig, med vet ikke som alternativ.

Arbeidsmateriale

Last ned arbeidsark til alle tre øvelser.

Ta stilling til

 

Avslutning

Avkrysningsøvelsen kan fungere som utganspunkt for samtaler om hva som kan betraktes som rasisitiske utsagn og hvorfor, og om kjønnsroller og likestilling.