Urfolk og nasjonale minoriteter i lærebøkene

Trinn: Ungdomsskole, Videregående skole, Universitet/høgskole. Fag: Pedagogikk. Ressurser: Undervisningsøkter.

For elever (og lærere) er lærebøker en viktig kilde til informasjon. Hvordan ulike lærebøker omtaler og fremstiller urfolk og nasjonale minoriteter varierer i stor grad, om de får plass i det hele tatt. I dette opplegget skal elevene analysere sin lærebok med blikk på fremstillingen/ mangel på fremstilling av Norges urfolk og nasjonale minoriteter. Oppgaven passer godt for å øve elevene i historiebevissthet og kritisk tenkning. Det er en fordel om elevene tidligere har hatt/ har undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter.

Les gjerne «Tips til undervisning for og om urfolk og nasjonale minoriteter» . Trekk veksel på det du som lærer vil gjøre elevene oppmerksom på når de leter gjennom lærebøkene i samfunnsfag, evt. norsk og KRLE. Punktene om mangfold og dynamiske kulturer er sentrale for oppgaven.

Dette opplegget kan tas i bruk i begynnelsen eller i slutten av en periode, enten som inngang til et tema eller som oppsummering. Som inngang til et tema vil elevene få en oversikt over aktuelt kapittel i læreboka, samt en kritisk inngang til lærebokas fremstillinger gjennom analyse av bokas språk- og bildebruk. Som avslutning vil elevene ha mulighet til å kritisk oppsummere temaet, med et metaperspektiv på hva de har lært i løpet av perioden. Aktuelle temaer kan f.eks være «Holocaust i Norge», «Fornorskningspolitikk», «Kulturer», «Urfolk og minoriteter».

Innledning

Inngangen til undervisningen kan tilpasses tema og behov. Det kan være en fordel å innlede med å aktivere elevenes kunnskap om nasjonale minoriteter. Forslag til oppstartsaktivitet kan væ
re arbeid med sentrale begreper (se begrepsboks) eller be elevene lage et tankekart/ pedagogisk sol med «urfolk “/ “urfolk er…” eller “nasjonale minoriteter»/ «nasjonale minoriteter er…» i midten. Ta en rask oppsummering i plenum (Ca. 15 min).

Nyttige begreper til gjennomføringen av oppgaven er:

 • Nasjonale minoriteter (rom, romani, jøder, kvener, skogfinner)
 • Urfolk (samer)
 • Mangfold
 • Kultur
 • Essensialisering
 • Stereotypisk

Hoveddel

Gjennomgå nøkkelspørsmålene med elevene i plenum. Her er noen eksempler på nøkkelspørsmål:

Finne og beskrive

 • Hva er hovedtemaet/ene i kapittelet?
 • Hvem er hovedpersonene i fremstillingen? Er det representanter for majoriteten eller kommer andre stemmer frem?
 • Hvem sin stemme kommer tydeligst frem i kapittelet?
 • Er minoritetsgrupper nevnt i kapittelet? Hvilke?
 • Hvem er det bilder av i kapittelet?
 • Er det bilder/ illustrasjoner av minoriteter/ minoritetskultur? Hvis ja, beskriv bildene.

Analysere og vurdere

 • Vil dere beskrive bildene som nyanserte/ mangfoldige eller essensialiserende/ stereotypiske? Begrunn svaret.
 • Hva lærer læreboka oss om nasjonale minoriteter gjennom bilder og ordvalg?
 • Hva er deres vurdering av lærebokas fremstilling av nasjonale minoriteter?
 • Hvilke hendelser, stemmer, fortellinger eller bilder ville dere endret på eller lagt til hvis læreboka skulle skrives på nytt?

Elevene jobber deretter i par eller i grupper med å undersøke læreboka og svare på nøkkelspørsmål. Hver gruppe kan jobbe generelt med nasjonale minoriteter eller hver gruppe får sitt tema:

 • Samer
 • Rom
 • Romani-folket
 • Kvener
 • Skogfinner
 • Jøder

Oppsummering

Hver gruppe presenterer sine «funn» og en begrunnet vurdering av lærebokas fremstilling av nasjonale minoriteter. I plenum oppsummerer klassen om kapittelet er godt som det er, eventuelt om hvilke endringer som kan gjøres. Som lærer kan du se om elevene kan stille seg kritisk til fremstillingen av bilde- og språkbruk, og eventuelt ta opp igjen temaet i ny undervisningsøkt ved behov (f eks ved å modellere: problematisere et konkret eksempel/ hente frem godt bildebruk dersom elevene selv ikke fikk det til).