Publikasjoner

 

Dembra: Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen

Med denne serien ønsker vi å utvide den faglige diskursen rundt hvordan lærere og skolen som helhet kan arbeide med problemstillinger knyttet til marginalisering, gruppefiendtlighet, inkludering, kritisk tenkning og demokratisk danning.

Serien baserer seg på bidrag fra forskere og praktikere under de nasjonale Dembra-konferansene som arrangeres annethvert år, samt faglige perspektiver utviklet gjennom Dembras kurs- og veiledningsarbeid.

 

Nr. 1 (2016)

Dette nummeret tar opp forskjellige aspekter ved demokrati- og interkulturell læring, slik som normkritikk, uenighetsfellesskap og læring om, for og gjennom demokrati.

Åpne i nytt vindu

 

 

Nr. 2 (2019)

Dette nummeret utforsker ulike faglige aspekter knyttet til utvikling av kritisk tenkning, møte med elever som uttrykker intoleranse, ekskluderende gruppedynamikker og strategier for håndtering av gruppefiendtlighet i klasserommet.

Åpne i nytt vindu

 

 

Dembra masteroppgaver 2019

Oppgavene er et resultat av et gruppeveiledningssamarbeid mellom ILS/UiO og MF Vitenskapelig høgskole i forbindelse med Dembra for lærerutdanning

Marte Breivik: Når nynazismen trer inn i klasserommet

Binta Jammeh Mangfoldskompetanse i samfunnsfag

Julian Aune_Demokratisk medborgerskap etter 22. juli

Marte Breivik Når nynazismen trer inn i klasserommet

Sagal Goala Nasjonal identitet i samfunnsfagundervisning

Sigrid Sævik: Skolens rolle i spenningen mellom demokratimandat og samfunnets sikkerhetsrisiko

Erik Farnesen: Elevers opplevelse av hatefulle ytringer