Om Dembra

Hva er Dembra?

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet. Utgangspunktet er skolens egne utfordringer, om det handler om fordommer, språkbruk, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer, ekstremisme eller annet.

Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse.

Arbeidsmåten i Dembra er lagt opp etter prinsippet om skolen som profesjonsfaglig fellesskap i Overordnet del for opplæringen. Skolene får veiledning og kurs gjennom mer enn ett år. Målet er at skolen får kompetanse til selv å vurdere eksisterende så vel som nye tiltak for forebygging.

Dembra finansieres av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Deltakelse for skoler er gratis.

Vi søker skoler for skoleåret 2019/2020!

Her kan du lese mer om hvordan din skole kan bli en Dembra-skole.

Dembra gir:

 • Kompetanseutvikling for alle skolens ansatte
 • Støtte til å identifisere behov skolen har, veiledning og oppfølging av eget arbeid
 • Faglig påfyll gjennom foredrag og samtale
 • En mulighet til refleksjon og erfaringsdeling med kollegaer og andre skoler
 • Inspirasjon, kunnskap og metoder for å forebygge gruppefiendtlighet og ekstremisme

Dembra kan gi støtte til:

 • Hvordan møte fordommer og ekstreme synspunkt i klasserommet?
 • Hvordan inkludere elever som uttrykker intolerante holdninger?
 • Hvordan undervise om kontroversielle temaer?
 • Hvordan bygge bro mellom segregerte eller polariserte elevgrupper?
 • Hvordan inkludere grupper som ekskluderer seg selv?
 • Hvordan fremme demokratisk samfunnsengasjement?
 • Hvordan øve kritisk tenkning?

Hvordan forebygge?

Det viktigste forebyggende arbeidet skjer ikke når det står på timeplanen. Det skjer gjennom lærernes formidling av kompetansemålene, alle de voksnes daglige møter med elevene og skolens systematiske arbeid med skolemiljøet. Dembra er utformet ut fra forskningsbaserte svar på disse to spørsmålene: Hva virker forebyggende mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger? Hvordan kan lærere og skoler styrke arbeidet med inkluderende skolemiljø? Svarene oppsummeres i Dembras fem prinsipper:

1) Deltakelse og inkludering
2) Kunnskap og kritisk tenkning
3) Mangfoldskompetanse
4) Eierskap og forankring
5) Skolen som helhet

Deltakelse og inkludering

Ekskluderende holdninger og fordommer om «de andre» gir følelse av identitet og tilhørighet til vi-gruppen. I det forebyggende arbeidet er det viktig å skape inkluderende fellesskap. Derfor er skolens arbeid med demokrati, elevmedvirkning og inkludering sentrale midler for å forebygge marginalisering, diskriminering og trakassering.

 Kunnskap og kritisk tenkning 

Ekskluderende holdninger og ekstremistiske ideologier er basert på stereotypier, ensidige og ofte konspiratoriske verdensbilder. Kritisk tenkning og refleksjon utfordrer og nyanserer fastlåste forestillinger. At kunnskap, nysgjerrighet og kritisk tenkning er viktige redskaper for forebygging, peker på at skolens kjernevirksomhet, arbeidet med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter, i seg selv er forebyggende.

Mangfoldskompetanse

Interkulturell kompetanse, eller mangfoldskompetanse, innebærer å reflektere over forskjeller og likheter på tvers av og innenfor ulike grupper. Kompetanse til å fortolke, kommunisere og handle i møte med mangfold er viktig for å motvirke negative forestillinger om andre og dermed skape et inkluderende samfunn.

Eierskap og forankring

Eierskap og motivasjon er forutsetninger for skoleutvikling. Forankring i skolens planer, langsiktighet og integrering i skolens øvrige virke er viktige faktorer for å videreutvikle det forebyggende arbeidet. Fagstoff, metode og pedagogiske opplegg som oppleves som relevante og aktuelle i lærernes hverdag, skaper motivasjon og vilje til utprøving.

Skolen som helhet

Skoleledelsens og lærernes arbeid med forebygging gir best effekt om den gjennomsyrer alle skolens nivåer, fra individuelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger, til undervisning, skoleledelse og skolens samarbeidspartnere som foreldre og lokalmiljø.

Dembra-hefte

Publikasjonen Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen er et produkt av Dembra-konferansen som ble arrangert i Oslo i november 2015, og den første i en serie med planlagte utgivelser annethvert år. Serien samler bidrag fra forskere og praktikere, og ønsker å gi rom for en faglig diskurs rundt hvordan skolen som helhet kan arbeide med disse spørsmålene.

pdfLast ned hefte 1

Bakgrunn

Dembra er bestilt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I oppdraget som lå til grunn for utviklingen av Dembra, var målet formulert slik:

«… lærerne og skolelederne skal utvikle kunnskap og arbeidsmåter som kan brukes i opplæringen for å forebygge antisemittisme, rasisme og andre former for trakassering av minoriteter i skolen. Sentrale tema skal være demokratisk beredskap, interkulturelle problemstillinger og hvordan skolens demokratiske verdigrunnlag er nedfelt i læreplanene.»

Oppdraget er et resultat av at regjeringen i 2010 satte ned en arbeidsgruppe, ledet av Inge Eidsvåg, som skulle komme med forslag om hvordan vi kan bekjempe antisemittisme og rasisme i skolen. I arbeidsgruppens rapport Det kan skje igjen ble det blant annet foreslått kurs for lærere og utarbeidelse av helhetlige pedagogiske program om antisemittisme og rasisme. Regjeringen fulgte opp disse anbefalingene i Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Her ble betydningen av at skolen jobber systematisk og helhetlig mot rasisme og antisemittisme understreket. Kunnskapsrike lærere som kan utnytte de mulighetene som ligger i læreplanene, er avgjørende.

HL-senteret i samarbeid med EWC og ILS fikk i oppdrag å virkeliggjøre disse tiltakene.

Hvem som står bak Dembra

Dembra er utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo(ILS). Raftostiftelsen og Falstadsenteret bidrar med gjennomføring av Dembra i henholdsvis Hordaland og Trøndelag, og Stiftelsen Arkivet gjennomfører på Sørlandet. Fra skoleåret 19/20 vil også Nansen Fredssenter gjennomføre Dembra i region Innlandet.

HL logo litenSenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

HL-senteret arbeider forskningsbasert med temaene antisemittisme og rasisme, overfor både elever, studenter og lærere. Utvikling av undervisningsmateriell og kursing av lærere står sentralt. Senteret tar hvert år imot mer enn 5000 elever på ulike besøksopplegg. Senteret har bred erfaring med administrasjon av og støttefunksjoner til prosjekter av tilsvarende størrelsesorden.

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen er en ideell, politisk uavhengig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter. Stiftelsens kjerneaktiviteter er årlig utdeling av Raftoprisen, oppfølgingsprosjekter knyttet til Raftoprismottakere og undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Raftoprisen tildeles personer og organisasjoner som står i frontlinjen i kampen for menneskerettigheter og demokrati. Stiftelsen ble etablert i 1986 for å minnes professor Thorolf Raftos arbeid for menneskerettigheter.

Falstadsenteret

Falstadsenteret er et opplærings- og dokumentasjonssenter. Senteret er lokalisert i hovedbygningen til den tidligere SS-leiren Falstad under andre verdenskrig. Falstadsenteret utvikler og formidler kunnskap om krigens fangehistorie og menneskerettighetene, gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk virksomhet.

STIFTELSEN ARKIVET

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter  i Kristiansand driver ulike aktiviteter med utgangspunkt i byggets historie som hovedkvarter for det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand under andre verdenskrig. Det er et informasjonssenter for landsdelens okkupasjonshistorie og et senter for fremtidsrettet fredsarbeid. Skoleelever besøker utstillingen i Gestapokjelleren og får undervisning om hva vi kan lære av historien for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.

 

Nansen Fredssenter holder til på Lillehammer og har utviklet seg fra sin spede begynnelse i 1995 til å bli et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid med fokus på interetnisk dialog, konflikthåndtering, forsoning, inkluderende samfunn og demokrati. Senteret har bidratt til opprettelsen av flere Nansen dialog-senter i land på Balkan og tilbyr videre undervisning og seminar i Nansen dialog-metoden, dialogfasilitering og forsoningsarbeid.

ewc-logoDet Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC tilbyr både konkret fagekspertise og bred organisatorisk kompetanse knyttet til et vidtfavnende spekter av aktiviteter. Årlig planlegger og gjennomfører EWC kompetanseutviklingsprosjekter med en helhetlig tilnærming til demokratisk skoleutvikling.

OD_ILS_Segl_A

Nøkkelpersonene ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning underviser i fagdidaktikk, og har omfattende kompetanse knyttet til læreplanutforming, læreplananalyse og læreplanimplementering. De har dessuten vært sentrale i planleggingen, gjennomføringen, analysen og rapporteringen av ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study).

Bidragsytere til dette nettstedet

Uzair Ahmed
Kristine Bjørndal
Jan Alexander Brustad
Elise Grimsrud Christensen
Cora Alexa Døving
Dag Fjeldstad
Christopher Gambert
Benjamin Geissert
Lars Gudmundson
Claudia Lenz
Lars Lien
Kirsten Hagen Meadow
Rolf Mikkelsen
Vibeke Moe
Peder Nustad
Ingvill Thorson Plesner
Ida Cathrine Ruud
Harald Syse

Ingun Steen Andersen

 

Fotokreditering

Werner Anderson
www.werneranderson.no