Begreppsövning – vad innebär det?

 • MÅL:

  Diskutera och reflektera kring olika uppfattningar om begrepps betydelse. Öva på förmågan att ändra andras uppfattningar baserat på ny information.

 • TID:

  30 min

 • UTRUSTNING:

  A3-ark, post-it-lappar, skrivsaker

 • KOMPETENSMÅL:

Intro

Missförstånd kan uppstå när man använder ett begrepp trots att man saknar en gemensam förståelse för vad som ligger i begreppet, vad det innebär och har för betydelse. Denna övning är ett sätt att klargöra vad som ligger i ett visst begrepp, men också en träning av förmågan att justera sin position genom interaktion med andra och i mötet med ny information.

Övningen kan göras som förberedelse för ett tema eller för att ta tag i oönskat ordbruk i klassen. För att illustrera genomförandet använder vi i detta fall begreppet rasism.

Huvuddel

Dela upp eleverna i grupper om fyra och ge dem post-it-lappar och ett A3-ark.

Förklara begreppet

Arbeta först individuellt: Du ska förklara begreppet rasism. Skriv ner tre saker som är viktiga för att förklara begreppet (en sak per post-it-lapp).

Eleverna ritar linjer på A3-arket så att det ser ut så här:

Låt mittfältet vara öppet. De fyra yttersta fälten fördelas så att alla får varsitt. Därefter placerar man sina post-it-lappar på ”sitt” fält.

 • Läs upp det du har skrivit högt för gruppen.
 • Jämför. Har ni kommit fram till liknande eller olika saker?
 • Försök att enas kring tre lapparsom måste med för att förklara begreppet. Sätt dessa tre lappar i mittfältet.

Reflektion

Diskutera och dela i gruppen:

 • Mötte du några tolkningar av begreppet du inte hade räknat med?
 • Var det någon av de andras tolkningar som du inte höll med om?
 • Hur kändes det att bara välja ut tre saker? Gick något viktigt förlorat?
 • Har din uppfattning av begreppet förändrats?

Vidga perspektiven

Läraren delar ut olika definitioner/tolkningar av begreppet rasism.

Definition/tolkning 1: Rasism betecknar uppfattningen om att arten homo sapiens – människan – kan delas in i olika raser varav vissa är mer intelligenta eller har andra egenskaper som gör dem mer värdefulla än andra. (Wikipedia 2017)

Definition/tolkning 2: ”Trots att jag också är antiislamist (motståndare till islamisering), är jag ändå ingen rasist. Religion är inte kopplat till ras eller hudfärg.” (kontrovers.no 2012)

Definition/tolkning 3: Om följande sker är det rasism oberoende av om det är baserat på folks hudfärg, religion, språk eller kultur: Att dela in en befolkning i olika kategorier där vissa ges negativa oföränderliga drag. Att reducera en individs rättigheter till de givna negativa karaktärsdragen för en kategori. Att använda de negativa karaktärsdragen som argument för underordning och diskriminering. (Vad är rasism? Bangstad och Døving, 2015)

Läs de nya definitionerna.

 • Är de lika eller olika jämfört med hur ni har förklarat begreppet?
 • Finns det några saker härifrån som ni vill ta med i er egen förklaring?
 • Tycker ni att någon eller några av förklaringarna är dåliga eller problematiska? Förklara.

Källkritik

Läraren presenterar information om kontexten för de olika definitionerna för eleverna. (När har de gjorts? Vilka ligger bakom?) Poängen här är att man bör vara öppen för att justera sin egen tolkning, men inte okritisk!

Definition/tolkning 1 = wikipedia (smal definition)

Definition/tolkning 2 = blogginnlägg för en eller annan (smal definition, precis som wikipedia)

Definition/tolkning 3 = en bok skriven av två forskare (vid definition)

Avslutning

Prata om hur begreppet kan ha ändrat betydelse över tid. Vad bidrar till att begreppet används på olika sätt idag?

Upplägget är hämtat från ”CLEAR project” som du kan läsa mer om här:

https://www.clear-project.net/node/518