Genomförandet

På den här sidan hittar du information om hur Dembra ska genomföras. Checklistan nedan guidar skolan genom fem faser i utvecklingsarbetet: start, kartläggning, val av åtgärder, genomförande och utvärdering. Under checklistan finns fördjupande beskrivningar av de enskilda stegen, information till skolans Dembra-grupp och information om skolsamlingar.

Du behöver vara inloggad för att använda checklistan.

 • 1 Start

  Skolan har bestämt sig för att delta i Dembra. Vad händer nu?

  Skolan måste:

  1. Förankra satsningen genom information och samtal med lärare och annan personal, elever, föräldrar och övriga relevanta instanser
  2. Bilda en Dembra-grupp med lärare och ledare som organiserar satsningen
  3. Skapa en kalender för kartläggningsaktiviteter, möten på skolan och liknande
  4. Utforma en plan för möten med Dembra-vägledaren

  1. Förankring av skolans deltagande i Dembra

  Om skolan ska få ut något av sitt deltagande i Dembra, måste så många som möjligt känna sig motiverade inför satsningen. Dembras målsättningar och principer behöver förankras i dialog med olika grupper på skolan. Först och främst är det viktigt med en bra diskussion med lärare och övrig skolpersonal. Det är också viktigt att förankra satsningen hos elever och föräldrar.

  Aktuella grupper för förankring:

  • Skolpersonalen (lärare och andra)
  • Elever
  • Föräldrar/föräldraråd
  • Skolans huvudman
  • Andra instanser: lokalsamhället, skolor man samarbetar med, andra aktörer

  Det är skolans ledning som slutligen avgör om skolan ska delta i Dembra, men förankring bör säkerställas både genom involvering på vägen fram mot ett beslut och genom information och möjlighet till påverkan efter att beslutet har fattats.

  Dembra ger skolan möjlighet att själv definiera utmaningar kopplade till exkludering och gruppfientlighet. Därför är det viktigt att lämna utrymme för önskemål och input från de olika grupperna. Möjligheten att påverka innehållet i Dembra-satsningen är helt avgörande för att skapa motivation och engagemang.

  2. Skapa skolans Dembra-grupp

  Skolan skapar en Dembra-grupp som ska organisera skolans förebyggande satsning. Gruppen har ansvar för koordinering, uppdatering och involvering av skolledningen under alla faser av genomförandet.

  Dembra-gruppen ska ha representanter både från ledningen och lärarna vid skolan. Vi rekommenderar att lärare från olika årskurser och stadier deltar i gruppen, och att man säkerställer en god kommunikation till alla årskurser och stadier samt med ämnesgrupperna på skolan. Skolan kan även överväga att låta elever delta.

  Gruppen ska ha en kontaktperson som ansvarar för kommunikation med skolans Dembra-vägledare. Kontaktpersonen kan också vara gruppens ledare, men det är även möjligt för skolan att välja andra sätt att organisera gruppen på.

  Namn, befattning, e-postadress och telefonnummer till gruppens medlemmar skickas till Dembra-vägledaren.

  Dembra-gruppen ska träffas regelbundet för att diskutera och planera skolans satsning. Under en hektisk skolvardag kan det vara lättare att få till flera korta mötestillfällen än ett fåtal längre pass. Det är viktigt att ledningen möjliggör för Dembra-gruppen att ta den tid som krävs för att utföra arbetet.

  Det är även Dembra-gruppen som har ansvar för att hålla skolledningen uppdaterad om satsningen på skolan. Gruppen måste se till att regelbundet lämna information om Dembra på lärarnas personalmöten, gärna genom korta uppdateringar om vad som händer.

  Checklistan på dessa sidor är Dembra-gruppens redskap för uppföljning av Dembra. Det är alltså den här gruppen som har huvudansvar för att punkterna på checklistan genomförs och som bockar av dem vartefter.

  3. Kalender för genomförande

  När skolans Dembra-grupp har bildats börjar den med att fastställa tider för uppgifterna i checklistan och föra in aktuella datum i kalendern under Vårt Dembra-år.

  Tider för följande uppgifter bör fastställas direkt:

  • Samling med personalen för workshop om skolans utmaningar och resurser
  • Genomförande av enkäten eller andra kartläggningsaktiviteter
  • Möte med elevrepresentanter

  Ju fler datum som gruppen kan komma överens om i ett tidigt skede, desto bättre. Till exempel kan skolan fastställa datum för alla personalsamlingar och andra aktiviteter kopplade till det förebyggande arbetet.

  I Dembra ska skolan genomföra förebyggande åtgärder som skolan själv har bestämt. Det kan vara vidareutveckling av redan införda åtgärder eller nya åtgärder. Dessa åtgärder förs in i Dembra-kalendern men kräver även egna statusplaner med fastställande av tidsramar med mera. Läs mer om detta i avsnittet om Dembra-planen.

  4. Planera in möten med Dembra-vägledaren

  En extern Dembra-vägledare stöder Dembra-gruppen med genomförandet. Kontaktpersonen i Dembra-gruppen har huvudansvaret för att hålla kontakt med vägledaren. Kommunikationen sker huvudsakligen via mejl och telefon. Vägledning med hela gruppen i form av fysiska eller digitala möten anordnas vid behov, men som ett minimum i samband med följande aktiviteter:

  • Vid start av Dembra på skolan
  • När alla kartläggningsaktiviteter har genomförts. För diskussion och analys av situationen på skolan och den input som har kommit. Första bearbetning av potentiella satsningsområden.
  • När satsningsområden har fastställts (eller utkast gjorts). Vid justering och revidering av satsningsområden, och vid första bearbetning av möjliga åtgärder.
  • När första utkastet till Dembra-plan finns färdigt. För justering och revidering av planen.
  • När de första åtgärderna har genomförts på skolan. För utvärdering och justering före fortsatt genomförande.

  Tidpunkter för dessa vägledningsmöten fastställer Dembra-gruppen tillsammans med vägledaren under startfasen. Mötena skrivs in i Dembra-kalendern.

 • 2 Genomföra enkät och andra kartläggningsaktiviteter

  Kartläggningsfasen i Dembra består av tre aktiviteter:  en enkät eller andra kartläggningsaktiviteter för elever, en workshop med lärare och en samling med elevrepresentanter.

  Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra och besvaras av både elever, lärare och ledare. Enkäten är anonym och resultaten från den enskilda skolan behandlas konfidentiellt.

  Undersökningen kartlägger upplevelsen av elevdelaktighet i skolans beslut och hur högt i tak det är för olika åsikter samt utbredningen av fördomar på skolan. Svaren ingår i kartläggningen som är utgångspunkten för vad skolan väljer som satsningsområden i Dembra.

  Frågorna som ställs till lärare och elever är huvudsakligen likadana, men för lärarna tillkommer några frågor kopplade till bakgrundsvariabler.

  För skolor med både låg-, mellan- och högstadium deltar lärarna på alla stadier i enkäten, däremot inte eleverna på lågstadiet. Här rekommenderar vi istället att lärarna har ett samtal med eleverna om trivsel, utanförskap och att vara annorlunda.

  Enkäten till eleverna

  Eleverna är garanterade fullständig anonymitet. Därför behövs inget samtycke från föräldrar/vårdnadshavare. Vi rekommenderar ändå att föräldrarna får både allmän information om Dembra och information om enkäten. Om föräldrarna uttrycker önskemål om att deras barn inte ska delta i enkäten, är det helt i sin ordning. Föräldrar kan även få se enkäten om de så önskar.

  Enkäten till lärare och ledning

  För lärare och ledning är det frivilligt att besvara enkäten. Vi hoppas ändå att personalen vill delta så att enkäten kan bli en bra utgångspunkt för skolans arbete. Det insamlade materialet anonymiseras efter att enkäterna är genomförda.

 • 3 Workshop med personalen

  Workshopen med personalen är en del av kartläggningen av skolans behov, som ligger till grund för skolans val av satsningsområden. Målet för workshopen är att lärare och annan personal tillsammans ska kunna ha en öppen och fördjupande diskussion om vad de tycker är de aktuella utmaningarna för skolan i relation till Dembras teman. Workshopen erbjuder även ett tillfälle att synliggöra Dembra-gruppen för resten av personalen.

  Öppet samtal om Dembras teman

  Som utgångspunkt för workshopen är det viktigt att bredden i aktuella teman klargörs tydligt, så att personalens tankar kring dessa inte styrs i en viss riktning redan från början. Demokratisk kultur och förebyggande av gruppfientlighet är ledorden i Dembra, men detta ger möjlighet att ta upp en rad olika teman: rasism, antisemitism, islamofobi, andra fördomar, extremism och radikalisering, hatuttalanden, språkbruk, gruppbildning på skolan, inkludering, elevmedverkan eller annat.

  Dembra-gruppens ansvar

  Dembra-gruppen har ansvar för genomförandet av workshopen, men kan kontakta skolans Dembra-vägledare för att se om det finns möjlighet att delta eller inte. Gruppen måste även se till att samla in och bearbeta resultaten från workshopen. Underlaget blir input när gruppen föreslår satsningsområden för skolan.

  Förslag på genomförande av samlingen

   

  Del 1 – Information om Dembra

  Powerpoint

  • Presentera Dembras temafält och bakgrund, samt Dembras principer för förebyggande arbete
  • Presentera kalendern för genomförandet
  • Informera om Dembra-gruppens roll
   Om Dembra-vägledaren leder workshopen kan det vara aktuellt att inkludera forskning eller övningar kopplade till vissa viktiga temaområden i Dembra. Dembra-gruppen får gärna komma med önskemål om teman de skulle vilja få belysta. Det kan även vara aktuellt att anlita andra externa föredragshållare för en introduktion till aktuella teman.

  Del 2 – Workshop i grupper

  1. Dembras principer delas ut till grupperna.
  2. Grupperna diskuterar och delar erfarenheter om skolans styrkor och utmaningar. Se diskussionsfrågor nedan. Grupperna för anteckningar.
  3. Ägna lite tid åt att cirkulera runt och dela tankar med varandra. Lämna gärna skriftliga kommentarer på varandras anteckningar.
  4. Om resultaten från enkäten är klara kan dessa presenteras och diskuteras. Vad är det viktigt att ta med sig från denna kartläggning?
  5. Dembra-gruppen samlar in anteckningarna från workshoppen och använder sedan detta material aktivt i det fortsatta arbetet med att utarbeta skolans satsningsområden och Dembra-plan

  Diskussionsfrågor:
  a) Vilka är skolans utmaningar kopplade till gruppfientlighet och intolerans?
  b) Vilka är skolans resurser för att hantera utmaningarna?
  c) Vad bör vara målet för Dembra-deltagandet?
  d) Hur kan Dembra-principerna och resultaten från enkäten användas i exempelvis:
  Ämnesplaner
  Strategiplaner
  Årsplaner
  Ordningsregler
  Annat

 • 4 Genomföra samling med elevrepresentanter

  För att förankra Dembra-satsningen hos eleverna har ett förslag till elevsamling utarbetats. Skolan avgör själv om elevrepresentanterna ska vara elevrådsmedlemmar eller andra elever på skolan. I samarbete med Dembra-vägledaren avgör skolan om samlingen genomförs av vägledaren eller av skolan.

  Samlingen med elevrepresentanterna är en del av kartläggningsfasen. Samlingen genomförs efter att skolan har fått tillbaka resultaten från enkäten så att dessa kan diskuteras med elevrepresentanterna. Syftet med samlingen är att elevernas egna erfarenheter och diskussioner ska bidra med förslag till åtgärder som personalen ska använda i sitt fortsatta arbete. På så vis förankras Dembra-satsningen både hos elever och lärare, i linje med Dembras principer om inkludering, deltagande och förankring. Elevsamlingen kan betraktas som en startpunkt för elevmedverkan i arbetet.

  Avsätt minst en klocktimme, gärna mer, till samlingen. Innehållet i mötet ser ut på följande sätt i vårt förslag:

  • Vad är Dembra?
   Eleverna introduceras för skolans Dembra-satsning och vad det innebär.
  • Vad är en ”bra skola”?
   Eleverna ombeds sätta ord på hur miljön på den idealiska skolan skulle vara.
  • Hur är det på din skola?
   Eleverna ska beskriva status för miljön på deras skola just nu.
  • Vad visar enkäten?
   Elevrepresentanterna ges tillfälle att diskutera och kommentera resultaten från enkäten.
  • Hur vill eleverna jobba med Dembra?
   Baserat på elevrepresentanternas egna bedömningar och diskussioner kring resultaten från enkäten ska eleverna komma med förslag på fortsatta åtgärder.
 • 5 Beslut om satsningsområden

  Baserat på det som framkommit under kartläggningsfasen ska skolan nu besluta vilka satsningsområden som ska ingå i det förebyggande arbetet. Områdena ska svara mot vissa av utmaningarna som har kommit fram vid kartläggningen. Satsningsområdena blir också utgångspunkt för det fortsatta samtalet om aktuella förebyggande åtgärder, oavsett om det handlar om att vidareutveckla befintliga åtgärder eller utveckla nya.

  Vägledning

  Arbetet med satsningsområdena innehåller både arbetspass som Dembra-vägledaren håller i, och arbetspass där Dembra-gruppen arbetar på egen hand.

  1. Första passet med vägledaren

  I detta pass går Dembra-gruppen och vägledaren igenom resultaten efter kartläggningsfasen: enkäten, samlingen med elevrepresentanter och workshopen för lärare. Med utgångspunkt från dessa resultat förs ett första samtal om möjliga satsningsområden för skolan.

  2. Dembra-gruppen utarbetar satsningsområden

  Gruppen fortsätter diskussionen om satsningsområden. Förslagen de kommer fram till måste förankras genom diskussion inom arbetslagen/stadierna. När gruppen har enats, skickas förslagen till Dembra-vägledaren.

  3. Andra passet med vägledaren

  Under vägledningen diskuteras justering av och eventuella prioriteringar bland satsningsområdena. Dessutom diskuteras möjliga åtgärder som kan vara aktuella inom satsningsområdena.

  4. Beslut om satsningsområden

  Dembra-gruppen måste förankra de justerade satsningsområdena hos skolans ledning innan de beslutas.

 • 6 Diskutera Dembra-satsning på stadier/enheter

  Skolan har nu beslutat vilka satsningsområden som ska prioriteras i arbetet med att förebygga gruppfientlighet. Vad görs redan nu inom de aktuella satsningsområdena? Vad kan göras annorlunda? Vilka nya åtgärder vill skolan prova?

  Dessa frågor måste tas upp i olika forum på skolan. Som ett minimum rekommenderar vi att antingen stadiegrupper/arbetslag eller ämnessektioner diskuterar om det finns något de vill göra inom de satsningsområden som skolan har valt.

  Arbetslaget eller sektionen kan diskutera åtgärder på en rad nivåer. Ett exempel kan vara att genomföra undervisningsupplägg från dembra.no eller använda andra resurser som kan kopplas till satsningsområdet. Det kan handla om åtgärder för lärarens egen kompetenshöjning, genomgång av undervisningsmaterial/läroböcker eller arbete med inkluderande praktik eller kritiskt tänkande.

  Arbetslaget eller sektionen bör även titta närmare på åtgärder för skolan som helhet. Det kan handla om något som skolan redan genomför eller förslag till nya åtgärder. Åtgärder kan vara revidering av ordningsregler eller justering av planen mot kränkande behandling. Det kan också vara aktuellt att revidera eller diskutera aktiviteter som skolan vanligen anordnar, exempelvis en vänskapsvecka, utflykter eller andra arrangemang, markering av speciella dagar, föräldramöten etc.

  Dembra-gruppen ansvarar för att samla in bidragen från arbetslagen/sektionerna och eventuella andra som medverkar,  och jobba vidare med implementering. Föreslagna åtgärder som bara gäller stadium/sektion (till exempel undervisningsupplägg) kan tas in direkt i Dembra-planen (se nästa punkt). Förslag som gäller andra nivåer eller hela skolan måste Dembra-gruppen diskutera med andra involverade, exempelvis ledning, elevråd och föräldraråd.

 • 7 Utarbeta en Dembra-plan

  Dembra-planen ska vara en översikt över åtgärder kopplade till de satsningsområden som skolan har valt. Planen kan omfatta både befintliga och nya åtgärder.

  Här kan ni ladda ner planen: Dembraplan

  Planen utarbetas av Dembra-gruppen, men den slutliga planen måste förankras hos skolans ledning.

  När Dembra-gruppen har utformat ett förslag till en plan, avtalar de en tid med vägledaren för ett arbetspass med vägledning, antingen digitalt eller fysiskt.

  Fem saker att tänka
  Satsningsområdena: Åtgärderna som föreslås ska svara mot de utmaningar eller behov som har framkommit inom skolans satsningsområden.
  Dembra-principerna: På vilket sätt har åtgärderna en förebyggande effekt? Dembra-principerna kan betraktas som kriterier för vad som kan ha en förebyggande effekt, eventuellt hur en åtgärd bör utformas. Använd dem som frågor när ni diskuterar åtgärder: Är det inkluderande? Främjar det kritiskt tänkande?
  Olika nivåer: Försök att hitta åtgärder på olika nivåer i skolans verksamhet, från undervisningen i klassrummet och lärares kompetensutveckling till ledning och långsiktiga planer. Läs mer om skolans olika nivåer här.
  Befintliga åtgärder: Dembra-planen ska inte bara inkludera nya åtgärder, utan även sådant som skolan redan gör. Dessa åtgärder kan därmed vidareutvecklas med utgångspunkt i Dembra-principerna.
  Tidshorisont: Vissa åtgärder kommer att kunna genomföras snabbt medan andra kräver längre tid. Planen kan innehålla både och, och behöver därför inte ha något slutdatum. På den norska fliken Dembra-grupp (no) hittar ni ett förslag till upplägg för ett möte där ni skapar ett utkast till en Dembra-plan.

  Om fälten i planen

  Åtgärd
  Här för ni in vad ni ska göra. Det kan handla om nya åtgärder som ni tar initiativ till eller åtgärder som skolan har genomfört tidigare och som är kopplade till satsningsområdet. En åtgärd kan vara stor eller liten. Ett exempel på en stor åtgärd skulle kunna vara att utarbeta en plan för arbetet med psykosocial miljö, medan ett exempel på en liten åtgärd kan vara en vaktlista för lärarens närvaro i matsalen.

  Dembra-principer
  Här anger ni vilka av de fem Dembra-principerna ni anser att åtgärden svarar mot. En åtgärd kan svara mot flera eller bara en av principerna. Åtgärden får inte stå i konflikt med någon av principerna, eftersom det kan utgöra en signal om att åtgärden inte skulle ha en förebyggande effekt.

  Förväntat resultat
  Det här resultatet är det som ni kan bedöma åtgärden mot i utvärderingen, för att ta reda på om åtgärden var lyckad eller om den bör justeras eller avvecklas. Försök att komma fram till en konkret sak ni vill uppnå med just denna åtgärd. Är det antalet föräldrar som kommer till ett föräldramöte som kan vara ett mål? Eller är det hur många av föräldrarna som ger ett föräldramöte en smiley efteråt? Är det att lärarna bedömer ett undervisningsupplägg som framgångsrikt eller att eleverna upplever det som lyckat?

  Involverade
  Vilka är involverade i åtgärden? Är det alla elever eller eleverna på ett visst stadium/i en viss årskurs? Lärarna eller ledningen?

  Ansvarig
  Här skriver ni upp vem som har ansvar för att genomföra åtgärden. Det bör antingen stå ett konkret namn i fältet eller namnet på en etablerad grupp på skolan, till exempel lärarlaget för årskurs nio. Det är personen eller gruppen som anges här som i nästa steg planerar och genomför åtgärden. Därför är det också viktigt att denna ansvarsfördelning är ordentligt förankrad med den eller de det gäller.

  Dembra-gruppen eller enskilda personer i gruppen kan också ta ansvar för åtgärder, men det kan lika väl vara andra som tar på sig detta och får det i uppdrag från ledningen.

  Dokumentation
  Hur ska ni dokumentera åtgärden ni genomför? Kommer ni att skriva en enkel rapport? Skapa något för skolans webbsidor? Publicera på sociala medier? Eller dokumentera på annat sätt?

  Observera att åtgärderna ni väljer ut för att få vägledning om, måste dokumenteras kort på egna formulär, se nästa punkt. För andra åtgärder är ni fria att dokumentera som ni önskar.

 • 8 Genomföra och få vägledning om åtgärder

  När Dembra-planen är godkänd av rektor, ska de olika åtgärderna förverkligas. Processen runt detta beror på den aktuella åtgärdens typ och storlek. Användning av material från Dembras webbplats kan vara exempel på åtgärder som kan genomföras relativt enkelt. En planerad åtgärd, exempelvis att revidera skolans plan mot kränkande behandling, kommer att kräva en grundlig process. Mer omfattande åtgärder kräver egna projektgrupper, genomförandeplaner och tidsplaner. Tidshorisonten måste anpassas därefter och kan med fördel löpa över ett eller flera skolår.

  Vissa åtgärder måste ändå förverkligas under perioden som skolan är ansluten till Dembra. Det kan handla om två eller tre avgränsade åtgärder från Dembra-planen som diskuteras med vägledaren vid ett möte med Dembra-gruppen. Vilka åtgärder detta ska vara, fastställer Dembra-gruppen tillsammans med vägledaren.

  Som utgångspunkt för vägledningen levererar Dembra-gruppen korta rapporter om varje enskild åtgärd de vill ha vägledning om. Här finns den norska mallen för rapporter. Det är valfritt att använda den.

 • 9 Genomföra kompetenshöjning för personalen

  Dembra-gruppen är ansvarig för att personalen genomgår den kompetenshöjning som är en del av Dembra. Beskrivning av mötena för personalen finns på den norska fliken Innehåll i skolsamlingarna (no)  för den som vill ha stöd. Dembra-gruppen kan ta hjälp av Dembra-vägledaren för innehåll i kurs för personalen.

  Målet för samlingarna är att:

  • utbyta erfarenheter kopplade både till styrkor och utmaningar för skolans arbete med demokrati och förebyggande av gruppfientlighet
  • arbeta med deltagande, kritiskt tänkande och mångfaldskompetens som principer för förebyggande
  • fastställa kompetensmål som ger utrymme för arbete med dessa principer
  • gå igenom vissa aktuella övningar och bekanta sig med Dembras utbildningsresurser
 • 10 Utvärdera och justera för fortsatt satsning

  Dembra-gruppen genomför en grundlig utvärdering på sitt sista möte och skickar en sammanfattning till sin Dembra-vägledare. De tittar också på hur skolans förebyggande arbete kan vidareutvecklas. (Se förslag på norsk flik Dembra-gruppmöte 5)

  Innan detta möte kan skolan med fördel genomföra en skolsamling ( se samling 3 på norsk flik), med bidrag från extern föredragshållare/vägledare. Vid denna samling involveras hela personalen i utvärderingsprocessen, och lärarna kan komma med förslag på fortsättning och justering av arbetet med Dembras principer i det förebyggande arbetet.

  Här är ett förslag till arbetsgång i utvärderingsmötet:

  • Genomför en utvärdering av arbetet hittills. Vad har fungerat/inte fungerat?

  Titta närmare på konkreta åtgärder som skolan har arbetat med (Dembra-planen): Hur har åtgärderna fungerat? Har vi närmat oss målen kopplade till åtgärderna eller inte?

  Har åtgärderna bidragit till att stärka arbetet med Dembras principer?

  • Hur kan vi fortsätta att stärka det förebyggande arbetet?

  Vad vill vi fortsätta med och hur? Finns det något vi kan förbättra?

  Hur är situationen på skolan i dag? Har vi några nya behov och idéer till förebyggande arbete i ljuset av Dembras principer?

  • Ta en titt på yrkesgemenskapen på skolan: Hur fungerar samarbetet mellan skolans personal/ledning i arbetet med att genomföra åtgärder? Vad kan förbättras? Hur kan vi stärka skolans genomförandekraft?

  Anteckningar från utvärderingsprocessen skickas till Dembra-gruppen.