Om Dembra

Dembra erbjuder kompetensutveckling för lärare, skolledare och andra medarbetare på skolan. Med utgångspunkt i skolans egna erfarenheter bidrar Dembra till att stärka arbetet med deltagande och kritiskt tänkande.

Dembra passar för skolor med ledning och lärare som
• vill arbeta mer systematiskt med kritiskt tänkande, demokratisk fostran och inkludering och/eller
• upplever att skolan har utmaningar eller kan komma att få utmaningar kopplade till gruppfientlighet

Utgångspunkten i Dembra är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin – såsom gruppfientlighet och antidemokratiska ideologier – är en demokratisk kultur baserad på deltagande och kritiskt tänkande.

Dembra-deltagande ger:

 • Kompetensutveckling för alla skolans medarbetare
 • Stöd för att identifiera vilka behov skolan har, vägledning och uppföljning av eget arbete
 • Ämnesrelaterad fortbildning genom föredrag och samtal
 • En möjlighet till reflektion och erfarenhetsdelning med kollegor och andra skolor
 • Inspiration, kunskap och metoder för att förebygga gruppfientlighet och extremism

Aktuella frågor:

 • Hur bemöta fördomar och extrema åsikter i klassrummet?
 • Hur inkludera elever som uttrycker intoleranta attityder?
 • Hur undervisa om kontroversiella teman?
 • Hur bygga broar mellan segregerade eller polariserade elevgrupper?
 • Hur inkludera grupper som exkluderar sig själva?
 • Hur främja ett demokratiskt samhällsengagemang?
 • Hur öva kritiskt tänkande?

Hur förebygga?

Dembra är utformat med utgångspunkt i forskningsbaserade svar på två frågor: Vad har en förebyggande effekt mot antisemitism, rasism och odemokratiska attityder? Hur kan lärare och skolor stärka arbetet med att skapa en inkluderande skolmiljö? Svaren sammanfattas i Dembras fem principer:

1) Deltagande och inkludering
2) Kunskap och kritiskt tänkande
3) Mångfaldskompetens
4) Ägarskap och förankring
5) Skolan som helhet

Här kan du läsa mer om det teoretiska och ämnesmässiga underlaget för Dembra [länk]

Bakgrund

Dembra har utvecklats i Norge på uppdrag från norska myndigheter och har prövats ut på 52 skolor i landet. Den nordiska satsningen finansieras av Nordiska Ministerrådets program för Demokrati, Inkludering och Säkerhet (DIS).

Vem står bakom Dembra?

Dembra har utvecklats av Senter for studier av Holocaust och livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) och Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vid Universitetet i Oslo(ILS). I Norge bidrar HL-senteret, Raftostiftelsen Falstadsenteret och Stiftelsen Arkivet till genomförandet av Dembra i olika regioner av landet.

SeHL logo litennter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

HL-senteret arbetar forskningsbaserat kring temana antisemitism och rasism i förhållande till både elever, studenter och lärare. Utveckling av utbildningsmaterial och fortbildning av lärare står i centrum. HL-senteret tar varje år emot mer än 5 000 elever inom ramen för olika besöksupplägg. HL-senteret har bred erfarenhet av administration och stödfunktioner till projekt av motsvarande storlek.

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen är en ideell, politiskt oberoende organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Stiftelsens kärnverksamhet är den årliga utdelningen av Raftopriset, uppföljningsprojekt knutna till Raftoprismottagare och undervisning i demokrati och mänskliga rättigheter. Raftopriset delas ut till personer och organisationer som står i frontlinjen i kampen för mänskliga rättigheter och demokrati. Stiftelsen grundades 1986 till minne av professor Thorolf Raftos arbete för mänskliga rättigheter.

 

Falstadsenteret

Falstadsenteret är ett utbildnings- och dokumentationscentrum. Falstadsenteret ligger i huvudbyggnaden i det som under andra världskriget var en del av SS-lägret Falstad. Falstadsenteret utvecklar och förmedlar kunskap om krigens fånghistoria och mänskliga rättigheter, genom dokumentation, forskning och pedagogik.

STIFTELSEN ARKIVET

Stiftelsen Arkivet är ett nationellt forsknings- och förmedlingscenter som med utgångspunkt från andra världskriget utvecklar, förmedlar och använder kunskap som ökar utrymmet för människovärde. Stiftelsen håller till i det tidigare statsarkivet i Kristiansand som under andra världskriget var högkvarter för Gestapo på Sørlandet.

ewc-logo

 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC erbjuder både konkret fackexpertis och en bred organisatorisk kompetens kopplad till ett brett spektrum av aktiviteter. Varje år planerar och genomför EWC kompetensutvecklingsprojekt med en holistisk approach till demokratisk skolutveckling.

 

OD_ILS_Segl_A

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vid Universitet i Oslo

Nyckelpersonerna vid Institutt for lærerutdanning og skoleforskning undervisar i ämnesdidaktik och har omfattande kompetens kopplad till läroplansutformning, läroplansanalys och läroplansimplementering. De har dessutom varit centrala vid planeringen, genomförandet, analysen och rapporteringen av ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study).

Bidragsgivare till webbplatsen

Uzair Ahmed
Kristine Bjørndal
Jan Alexander Brustad
Elise Grimsrud Christensen
Cora Alexa Døving
Dag Fjeldstad
Benjamin Geissert
Lars Gudmundson
Claudia Lenz
Lars Lien
Kirsten Hagen Meadow
Rolf Mikkelsen
Vibeke Moe
Peder Nustad
Ingvill Thorson Plesner
Ida Cathrine Ruud
Harald Syse

Foto

Werner Anderson
www.werneranderson.no