Urfolk og nasjonale minoriteter

Det kan være utfordrende å skille mellom gamle og nye minoriteter i Norge, og i forlengelse mellom minoriteter med ulik minoritetsstatus. Selv om urfolk og nasjonale minoriteter ofte blir nevnt i samme åndedrag, er det gode grunner til å være bevisst på både forskjeller og likheter mellom gruppene.

Det som særlig skiller de ulike minoritetsstatusene, er de juridiske rettighetene og mulighetene til å etablere egne institusjoner som kan ivareta minoritetenes interesser. Dette betyr ikke at gruppene ikke har felles problemstillinger i møte med det norske majoritetssamfunnet, men at de juridiske og institusjonelle rettighetene baserer seg på ulike premisser: Mens nasjonale minoriteter er definert gjennom langvarig opphold i landet, blir urfolk definert som et folk som har blitt utsatt for erobring eller kolonisering av landområdene deres. Hvordan minoritetsstatusen blir definert, har derfor stor påvirkning på hvilke muligheter statusen gir med hensyn til å ivareta og videreutvikle tradisjoner, språk og kultur, både politisk og økonomisk. I tillegg kan minoritetsstatusen påvirke både selvforståelsen og bevisstgjøringen av egen identitet.

Vi har derfor valgt å tydeliggjøre skillet gjennom å behandle urfolk og nasjonale minoriteter i to separate læringsressurser. Å formidle og bevisstgjøre både forskjeller og likheter mellom urfolk og nasjonale minoriteter kan bidra til kritisk tenkning rundt mangfold og egen og andres identitet.

Undertemaer