Om Dembra

Hva er Dembra?

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper.

Tilbudet er rettet mot skoler og lærerutdanninger i Norge. Dembras fokus på undervisningspraksis, profesjonskompetanse, planer og skolemiljø støtter skole og lærerutdanning med å virkeliggjøre fagfornyelsen og verdiene og prinsippene i læreplanens overordnete del.

Dembra skole

Dembra tilbyr veiledning og kurs for skoler. Utgangspunktet er skolens egne behov knyttet til arbeidet med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. Skolen får tildelt en Dembra-veileder, og følger et løp med kartlegging, valg av satsningsområder, gjennomføring av egne aktiviteter, evaluering og videreføring.

Undervisningsopplegg og fagtekster på dembra.no er åpent tilgjengelig for alle lærere og andre som ønsker støtte til undervisningen.

Arbeidsmåten i Dembra er lagt opp etter prinsippet om skolen som profesjonsfaglig fellesskap i Overordnet del for opplæringen. Skolene får veiledning og kurs gjennom mer enn ett år. Målet er at skolen får kompetanse til selv å vurdere eksisterende så vel som nye tiltak for forebygging.

Dembra finansieres av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Deltakelse for skoler er gratis.

Les mer om hvordan skolen blir en Dembra-skole her: Bli Dembra-skole

Dembra LU

Dembra for lærerutdanningen (Dembra LU) startet opp i 2018 med samarbeid med seks lærerutdanningsinstitusjoner. Disse har utviklet og gjennomført undervisning om Dembra-relaterte temaer. Oppleggene og fagtekster publiseres som en del av dembra.no, og vil være tilgjengelige både for lærerutdannere, studenter, lærere og skoleledere. I 2020 begynte et samarbeid med fem nye lærerinstitusjoner.

Følgende institusjoner deltok i Dembra LU 2018/2019:
Høgskolen på Vestlandet
OsloMet
NTNU
MF Vitenskapelig høgskole
Universitet i Agder
Universitet i Oslo

Følgende institusjoner deltar i Dembra LU 2020/2021:
Universitet i Bergen
Universitet i Stavanger
Universitet i Tromsø
Høgskolen i Innlandet
Universitet i Sørnorge

Informasjon om programmer og fag som inngår i Dembra LU finner du her:

Bakgrunn

Dembra er bestilt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I oppdraget som lå til grunn for utviklingen av Dembra, var målet formulert slik:

«… lærerne og skolelederne skal utvikle kunnskap og arbeidsmåter som kan brukes i opplæringen for å forebygge antisemittisme, rasisme og andre former for trakassering av minoriteter i skolen. Sentrale tema skal være demokratisk beredskap, interkulturelle problemstillinger og hvordan skolens demokratiske verdigrunnlag er nedfelt i læreplanene.»

Oppdraget er et resultat av at regjeringen i 2010 satte ned en arbeidsgruppe, ledet av Inge Eidsvåg, som skulle komme med forslag om hvordan vi kan bekjempe antisemittisme og rasisme i skolen. I arbeidsgruppens rapport Det kan skje igjen ble det blant annet foreslått kurs for lærere og utarbeidelse av helhetlige pedagogiske program om antisemittisme og rasisme. Regjeringen fulgte opp disse anbefalingene i Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Her ble betydningen av at skolen jobber systematisk og helhetlig mot rasisme og antisemittisme understreket. Kunnskapsrike lærere som kan utnytte de mulighetene som ligger i læreplanene, er avgjørende.

I 2018 fikk HL-senteret i oppgave å utvikle læringsressurser for lærerutdanningen, i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner. Prosjektet har gått inn som en del av Dembra, med mål om at dette arbeidet også vil styrke Dembra skole.

Hvem som står bak Dembra

Dembra er utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS). Raftostiftelsen og Falstadsenteret bidrar med gjennomføring av Dembra i henholdsvis Hordaland og Trøndelag, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter gjennomfører på Sørlandet og Nansen Fredssenter i region Innlandet.

HL logo litenSenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

HL-senteret arbeider forskningsbasert med temaene antisemittisme og rasisme, overfor både elever, studenter og lærere. Utvikling av undervisningsmateriell og kursing av lærere står sentralt. Senteret tar hvert år imot mer enn 5000 elever på ulike besøksopplegg. Senteret har bred erfaring med administrasjon av og støttefunksjoner til prosjekter av tilsvarende størrelsesorden.

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen er en ideell, politisk uavhengig organisasjon som arbeider for menneskerettigheter. Stiftelsens kjerneaktiviteter er årlig utdeling av Raftoprisen, oppfølgingsprosjekter knyttet til Raftoprismottakere og undervisning i demokrati og menneskerettigheter. Raftoprisen tildeles personer og organisasjoner som står i frontlinjen i kampen for menneskerettigheter og demokrati. Stiftelsen ble etablert i 1986 for å minnes professor Thorolf Raftos arbeid for menneskerettigheter.

Falstadsenteret

Falstadsenteret er et opplærings- og dokumentasjonssenter. Senteret er lokalisert i hovedbygningen til den tidligere SS-leiren Falstad under andre verdenskrig. Falstadsenteret utvikler og formidler kunnskap om krigens fangehistorie og menneskerettighetene, gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk virksomhet.

STIFTELSEN ARKIVET

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter  i Kristiansand driver ulike aktiviteter med utgangspunkt i byggets historie som hovedkvarter for det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand under andre verdenskrig. Det er et informasjonssenter for landsdelens okkupasjonshistorie og et senter for fremtidsrettet fredsarbeid. Skoleelever besøker utstillingen i Gestapokjelleren og får undervisning om hva vi kan lære av historien for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.

 

Nansen Fredssenter holder til på Lillehammer og har utviklet seg fra sin spede begynnelse i 1995 til å bli et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid med fokus på interetnisk dialog, konflikthåndtering, forsoning, inkluderende samfunn og demokrati. Senteret har bidratt til opprettelsen av flere Nansen dialog-senter i land på Balkan og tilbyr videre undervisning og seminar i Nansen dialog-metoden, dialogfasilitering og forsoningsarbeid.

ewc-logoDet Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC tilbyr både konkret fagekspertise og bred organisatorisk kompetanse knyttet til et vidtfavnende spekter av aktiviteter. Årlig planlegger og gjennomfører EWC kompetanseutviklingsprosjekter med en helhetlig tilnærming til demokratisk skoleutvikling.

OD_ILS_Segl_A

Nøkkelpersonene ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning underviser i fagdidaktikk, og har omfattende kompetanse knyttet til læreplanutforming, læreplananalyse og læreplanimplementering. De har dessuten vært sentrale i planleggingen, gjennomføringen, analysen og rapporteringen av ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study).

Bidragsytere til dette nettstedet

Uzair Ahmed

Ingun Steen Andersen

Øystein Soltun Andreassen

Trine Anker

Kristine Bjørndal

Lars Gunnar Briseid

Jan Alexander Brustad

Elise Grimsrud Christensen

Cora Alexa Døving

Silje Førland Erdal

Thomas Eri

Kristin Gregers Eriksen

Reidun Faye

Dag Fjeldstad

Christopher Gambert

Benjamin Geissert

Lars Gudmundson

Aina Hammer

Åse Haraldstad

Christine Hope

Binta Jammeh

Camilla Stabel Jørgensen

Nils Korsvoll

Aslaug Kristiansen

Claudia Lenz

Lars Lien

Kirsten Hagen Meadow

Rolf Mikkelsen

Vibeke Moe

Peder Nustad

Ingvill Thorson Plesner

Ida Cathrine Ruud

Yngve Skjæveland

Herner Sæverot

Harald Syse

Sigrid Sævi

Elin Sæther

Fotokreditering

Werner Anderson
www.werneranderson.no