«Alt det vi deler»

Trinn: Ungdomsskole, Videregående opplæring, Lærerutdanning. Fag: Fremmedspråk, KRLE, Pedagogikk, Samfunnsfag, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Ressurser: Undervisningsøkter.

Mål med økten:

Øvelsen skal stimulere til refleksjon rundt stereotypier og fordommer.

Relasjon til læreplanverket:

Overordnet del 1.1 Menneskeverd, 1.2 Identitet og kulturelt mangfold, 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap.

Tid:

30-60 min

Gruppestørrelse:

1-35

TV2 DK ״Alt Det Vi Deler״ – dansk tale
TV2 DK ״All That We Share״ – engelsk tale

Om øvelsen

Denne øvelsen tar utgangspunkt i en dansk reklamefilm med tittel “Alt det vi deler”. Filmen er tilgjengelig med dansk eller engelsk tale. Øvelsen er utviklet for å skape refleksjon og bevissthet rundt gruppemekanismer og stereotypier, hvordan folk setter seg selv og andre i bås. Øvelsen kan gjennomføres individuelt, ved å bruke refleksjonsspørsmålene til skriftlig arbeid, eller som klasseromsaktivitet. Nedenfor er en beskrivelse av hvordan øvelsen kan gjennomføres i klasserommet, men med tips til bruk for hjemmeundervisning.

Innledning

Vis/se filmsnutten “Alt det vi deler” (YouTube, en reklame fra TV2 Danmark). Be elevene/studentene dele sine første tanker om hva denne videoen handler om. Forsøk deretter sammen med elevene/studentene å komme fram til en definisjon på uttrykket “å sette folk i bås”. Lag for eksempel tankekart sammen på tavla. Bruk eksempler, og be dem komme med egne eksempler.

Tips til gjennomføring som hjemmeoppgave: Elevene/studentene kan forklare uttrykket “å sette folk i bås” med egne ord, yngre elever kan eventuelt søke etter forklaringer på internett. De kan deretter gjøre oppgaven i hoveddelen, samt svare på refleksjonsspørsmålene individuelt. Hvis klassen har tilgang til digitale samarbeidsplattformer, kan læreren legge til rette for deling i chat/samarbeidsrom.

(For en kort og enkel fremstilling av hva stereotypier er, se f.eks. NDLA her.)

Hoveddel

 1. Be elevene/studentene ark om å tegne flere sirkler (eller båser) på et ark. Be dem tenke over hvilke båser de selv eller andre på skolen, folk i nærmiljøet eller i storsamfunnet har lett for å sette andre i, og skrive det ned. Be dem reflektere over om det er slik at vi tror og tenker mange ting om mennesker som vi setter i disse “båsene”, uten egentlig å kjenne dem.
 2. Del elevene/studentene inn i grupper og be dem sammenlikne det de har skrevet på arkene sine. Hvilke likheter og forskjeller finner de? Be dem reflektere over om de tror at enkeltpersoner egentlig passer inn i båsene. Altså, stemmer våre forestillinger om gruppene egentlig med virkeligheten? Stemmer de for noen, for alle, eller for ingen i det hele tatt?
 3. Forklar begrepet stereotypi, hvis det ikke er kjent fra før. Snakk med elevene/studentene om hvordan stereotypier forenkler virkeligheten og ikke tar høyde for variasjon innenfor grupper.

Avsluttende refleksjon

Reflektér sammen med elevene/studentene ved å lede en utforskende samtale med utgangspunkt i følgende (eller lignende) spørsmål:

 • Hvordan føles det å bli satt i bås?
 • Kan det å sette folk i bås hindre andres frihet? I så fall hvordan?
 • Kan det å sette folk i bås være begrensende for oss selv?
 • Hvorfor har vi så lett for å sette andre i bås?
 • Hva kan være årsaken til at generaliseringer eller stereotypier ofte er så vanskelige å gjennomskue eller forandre?
 • Er det mulig å slutte å sette folk i bås? Er det et mål å gjøre det mindre? I så fall hvorfor?
 • Hvordan kan vi tenke hvis vi ønsker å forsøke å unngå å dømme folk før vi kjenner dem?
 • Hva kan vi gjøre for å forebygge eller bryte ned fordommer mellom grupper (eller gjenger)?
 • Hva kan få oss til å se forbi båsene og se folk som unike individer?
 • Hvilke aktiviteter eller handlinger kan skape kontakt og fellesskap på tvers av grupper?